امروز : 03 اسفند 1395

 

مجموعه نظرات برخی از فرهیختگان اروپائی و روسی در مورد خصلت های قوم لر.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir


Mary Wortley Montagu
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ:
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﺭﺍﻳﺶ ﺯﻧﺎﻥ لر، لر ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ است. ﺯﻧﺎﻥ لر ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﺯﻳﺒﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﻧﺸﺎﻥ می ﺩﻫﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺯﻥ لر ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

M. Montecuccoli ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍترﻳﺸﻲ
لرﻫﺎ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﺘﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﺎﺑﺪ. ﻣﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻟﺸﻜﺮﻫﺎﻱ بی شماری ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﺑﺒﺮﻡ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ لرﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﻣﻲﻣﺎﻧﻢ. لرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺍﺩﻥ لرها ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﻫﻴﻢ

Napoleon ناپلئون
ﻋﻈﻤﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ:
ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺯﻧﺎﻥ.
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻨﺼﺮ دیگری ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻭﻃﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻓﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ است.
لرﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ لر ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﻭﻟﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ توﺍﻧﻴﺪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﻫﻴﺪ

Pierre Loti ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ
ﻳﻚ لر ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺼﻨﻌﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺫﺍﺗﻲﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺫﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ لرﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

Tasso ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
ﺍﺯ لرها ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ؛ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺭﻋﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻲ ﺳﻼﺡ ﺑﻪ ﻧﺴﻴﻢ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻛﻪ ﺍﻱ ﺯﻻﻝ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﻧﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩ، ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻋﺎﻗﻞ نیست

THIERS 17
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ، ﻣﻮﺭﺥ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪار ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ:
ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ لری ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ

William Martin ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍنگلیسی
ﺑﻲ ﺗﺮﺩﻳﺪ لرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻃﻌﻢ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯﻱ ﺭﺍ حس ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺍﺻﻴﻞ لر ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﻭﻳﺪ

Decamps ﻧﻘﺎﺵ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ
ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎﻱ لر، ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﻭ، ﻟﺒﺎﺱ ﭘﺮﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻗﺶ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻇﺮﻳﻒ ﺍﻭ، قامت ﭘﺮ ﻭﻗﺎﺭﺵ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻏﺮﺵ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﻴﺮ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﻭﻟﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻳﻚ لر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ

Max Muller ‏     ﺯﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺱ آﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ لری ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻧﺒﻮﻍ ﺑﺸﺮ، ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﻱ ﺑﺲ ﺑﺰﺭﮒ است.
گردآوری سخنان و نظرات عده ای از شعراء، نویسندگان، فلاسفه، مورخین، روزنامه نگار، سیاستمدار، ژنرال و فرمانده هان نظامی، بعضی کشورهای اروپائی و روسی در مورد فرهنگ، رفتار و صفات و اصالت قوم لر

 

گردآوری شده توسط آقای "بیژن غضنفری" دیپلمات و کارشناس ارشد وزارت امور خارجه

 

در این بخش پوشش بازیگران مرد ایرانی روی فرش قرمز جشنواره فجر 35 از روز افتتاحیه تاکنون را نظاره گر خواهید بود.  (بخش اول)

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

 

 

 

مدیر اداره کل موزه‌ها خبر داد: همه‌ موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سراسر کشور، روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن رایگان هستند.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir


به گزارش کاسیت خبر، محمدرضا کارگر توضیح داد: به دلیل برگزاری راهپیمایی در روز جمعه ۲۲ بهمن و حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز، تصمیم گرفته شد روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن همه‌ی موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رایگان باشد.

به گفته وی : رایگان بودن موزه‌ها فقط برای گردشگران داخلی است، اما گردشگران خارجی که به صورت انفرادی و نه با تور به بازدید موزه‌ها می‌روند نیز می‌توانند از موزه‌های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به صورت رایگان بازدید کنند.

وی افزود:گردشگران خارجی که با تور به بازدید موزه‌ها می‌روند باید هزینه‌ مشخص شده را پرداخت کنند./ایسنا


دهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته، با حمایت گروه مالی گردشگری از امروز برگزار می‌شود.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

به گزارش کاسیت خبر، این رویداد با هدف معرفی زمینه ها و ظرفیت های صنعت گردشگری ایران با حضور سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای داخلی و خارجی فعال در حوزه گردشگری، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران از تاریخ 18 تا 21 بهمن ماه برگزار می‌شود و گروه مالی گردشگری به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری کشور به‌عنوان حامی اصلی این نمایشگاه حضور دارد.
بر اساس این گزارش، در جریان برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته، شرکت های عضو گروه مالی گردشگری آخرین دستاوردهای خود در توسعه ظرفیت های زیرساختی، خدماتی و محصولات مرتبط با صنعت گردشگری را عرضه خواهند کرد. غرفه گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری در دهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته، در سالن 38 واقع شده است و از ساعت 8:30 الی 16 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
 


نامزد دموکرات‌ها در انتخابات اخیر ریاست جمهوی آمریکا با نوشتن کتابی که شامل چندین مقاله از خودش است به بررسی انتخابات اخیر آمریکا می‌پردازد.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر،کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا کتابی را که هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده، ۲۶ سپتامبر وارد بازار خواهد کرد.

انتشارت سیمون اند شاستر انتشار این کتاب را برعهده دارد و ضمن این که از مبلغ عقد قرارداد نوشتن این کتاب حرفی به میان نیاورده، تنها زمان انتشار آن را اعلام کرده است.

این ناشر گفته است خانم کلینتون از برخی از نقل‌قول‌هایی که از نظرش اهمیت دارد برای گفتن ماجراهای زندگی خودش نیز بهره می‌گیرد.

این چهره دموکرات که انتخابات را به ترامپ از حزب جمهوری‌خواه واگذار کرد، در حالی شکست را پذیرفت که رای بیشتری در صندوق‌ها داشت.

وزیر امور خارجه دولت اوباما با صدور اعلامیه‌ای درباره این کتاب گفت: این‌ها کلماتی هستند که با آن‌ها زندگی می‌کنم. این نقل قول‌ها به من کمک کردند تا اوقات خوبی داشته باشم و به دوران پوچ بخندم و در زمان‌های سخت استقامت کنم. همه این نقل قول‌ها به من کمک کردند تا بیشتر قدردان زندگی باشم.

وی افزود: امیدوارم با به اشتراک گذاشتن این کلمات با شما واندیشه خودم درباره آن‌ها بتوانم در قالب این مقاله‌ها برای خوانندگان منظور خودم را به آنها توضیح دهم.

هیلاری کلینتون ۶۹ ساله قرار است ماه آینده در روز زن در برنامه‌ای به این منظور سخنرانی کند. از برنامه‌های وی گسترش فعالیت‌هایش در این حوزه است./مهر

هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده انتخابات اخیر آمریکا، تا پاییز امسال مجموعه مقالاتی را درباره شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری، رسوایی های اخلاقی همسرش و نظرات خود درباره رقابت با ترامپ را منتشر می کند.

 

گالری‌ها، فرهنگسراها و مراکز هنری تهران با برپایی نمایشگاه‌هایی متنوع از هنرهای تجسمی میزبان علاقه‌مندان به هنر در روزهای میانی بهمن‌ماه هستند.

 

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، نمایشگاهی از آثار مفاخر دوره نهم جشنواره هنرهای تجسمی فجر و همچنین آثاری از کشورهای اسپانیا و مکزیک در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.
«علی قلم‌سیاه» در رشته عکاسی، «علی‌اصغر تجویدی» در رشته نگارگری، «ابوالفضل همتی آهویی» در رشته تصویرسازی، «علی عربانی» در رشته کاریکاتور، «مجتبی ملک‌زاده» در رشته خوشنویسی و «مسعود نجابتی» در رشته گرافیک در این بخش از جشنواره نهم حضور خواهند داشت.
آیین گشایش این بخش از جشنواره تجسمی فجر ۱۵ بهمن ساعت ۱۶ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.
گالری شکوه
نمایشگاه گروهی نقاشی «واقع‌گرایی از دیروز تا امروز» با ارائه آثار ۱۵ نقاش برگزار می‌شود. در این نمایشگاه آثار رئالیستی ۱۵ هنرمند از سه نسل مختلف روی دیوار می‌رود، این نمایشگاه که از نظر تم موضوعی آزاد است، ردی فرم‌گرا از رئالیست‌های ایرانی از گذشته تاکنون را به‌نمایش می‌گذارد که دچار تحولات بسیار شده‌اند و حتی می‌تواند جنبه پژوهشی داشته باشد.
در این نمایشگاه آثار محمد افشاری، هومن بیات، مهرداد جمشیدی، واحد خاکدان، علی رخساز، حجت شکیبا، سیامک عزمی، فخرالدین فخرالدینی، عباس کاتوزیان، رها محسنی کرمانشاهی، عدنان مصلایی، رحیم نوه سی، احد وطنی، حسین هادی‌پور بروجنی و عادل یونسی که با تکنیک رنگ روغن و اکریلیک روی بوم در ابعاد مختلف خلق شده‌اند، روی دیوار می‌رود.
نمایشگاه گروهی نقاشی «واقع‌گرایی از دیروز تا امروز» تا ۲۰ بهمن‌ماه در گالری شکوه برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز (به‌جز پنجشنبه‌ها) از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این آثار در خیابان فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی شمالی، کوچه امیر نوری، شماره ۱۹ گالری شکوه دیدن کنند.
نگارخانه لاله
نمایشگاهی از آثار عکاسان رسانه پایگاه عکس چیلیک با عنوان «عکس‌نوشت» ۱۵ بهمن‌ماه در نگارخانه لاله گشایش می‌یابد. ۲۷ عکاس با نزدیک به ۱۰۰ قطعه عکس و متن با آثاری در اندازه‌های ۵۰ در ۷۰ و ۳۰ در ۴۰ سانتی‌متر در نمایشگاه یادشده حضور خواهند داشت.
نمایشگاه گروهی «عکس‌نوشت» که مدیریت آن را مهدی سروری برعهده دارد، ساعت ۱۶ روز جمعه، ۱۵ بهمن‌ماه امسال در نگارخانه لاله گشایش می‌یابد و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان روز چهارشنبه، ۲۴ بهمن‌ماه هر روز به‌جز روزهای تعطیل از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۹ از این نمایشگاه دیدن کنند.
نگارخانه لاله در تهران، خیابان فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبه‌روی پارکینگ طبقاتی واقع شده است.
فرهنگسرای نیاوران
گالری شماره ۲ فرهنگسرای نیاوران در نمایشگاهی با عنوان «چه دانم‌های بسیار» میزبان آثار منتخب نقاشی‌خط  فاطمه حسنی است که این آثار برای اولین‌بار به‌نمایش درخواهند آمد.
این آثار که به‌صورت نقاشی‌خط اکریلیک و ترکیب مواد رنگ روغن هستند، آثاری انتزاعی با دستمایه هنر مدرن به‌شمار می‌روند. در این نمایشگاه بیش از ۲۵ اثر درابعاد مختلف در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه نقاشی‌خط «چه دانم‌های بسیار» ۱۵ بهمن‌ماه ساعت ۱۶ افتتاح می‌شود و تا ۲۳ بهمن‌ماه در فرهنگسرای نیاوران برپا خواهد بود. ساعت بازدید برای علاقه‌مندان از ١٠ تا ۲۰ در ایام هفته و جمعه‌ها از ساعت ١٤ تا ٢۰ است.
موسسه صبا
نمایشگاه نقاشی گروهی از هنرجویان لیلا راضی با عنوان «آفریقا + من» در تالار استاد فرشچیان و لرزاده موسسه صبا برپا می شود. این نمایشگاه تا ۲۰ بهمن‌ماه هر روز به‌جز روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۸ ادامه دارد. ۳۰ اثر نقاشی در سبک‌های مدرن، آبستره، با تکنیک میکس‌مدیا و ... از ۱۱ هنرمند در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
افتتاحیه این نمایشگاه عصر روز پنج‌شنبه، ۱۴ بهمن‌ماه از ساعت ۱۶ در تالار لرزاده برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۲، موسسه فرهنگی - هنری صبا مراجعه کنند.
گالری ثالث
نمایشگاه «این‌گونه شیوه‌های مدارا» امیرحسین دلبری در گالری ثالث آغاز به کار کرده است. ۳۲ مجسمه کوچک، دو مجسمه بزرگ، ۶۰ قطعه جواهرات معاصر، سه چیدمان که نقدهایی اجتماعی انسانی را بازتاب می‌دهند و سه کتاب شامل آثار این هنرمند جوان در نمایشگاه یادشده رونمایی شده است.
این نمایشگاه تا 19 بهمن در گالری ثالث واقع در خیابان کریمخان، بین ماهشهر و ایرانشهر، پلاک ۱۴۸ ادامه دارد.
آرت سنتر
رضا کیانیان سومین نمایشگاه عکس انفرادی خود را با نام «دچار آبی بیکران» از ۱۵ تا ۲۵ بهمن‌ماه برگزار می‌کند. این نمایشگاه ۱۵ بهمن‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ افتتاح می‌شود و بازدید عمومی از عکس‌های آن از ۱۶ تا ۲۵ بهمن‌ماه خواهد بود.
نام این نمایشگاه برگرفته از شعر «مسافر» سهراب سپهری است و در آن ۱۲ عکس از مرداب انزلی و ۱۲ عکس از کهکشان بر دیوار گالری آرت‌سنتر قرار می‌گیرد.
علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند  هر روز از ساعت 12 تا 20 به آرت‌سنتر باغ واقع در خیابان اندرزگو، سلیمی شمالی، شماره ۱۴۵، باغ انجمن خوش نویسان مراجعه کنند.
گالری آرته
نمایشگاه چیدمان مالک قنبری اشرفی و حامد دهقان با عنوان «جستجوی رویای گم‌شده در پایان تاریخ» برپا شده است. این مجموعه چالشی است میان اشیا و رویاها. کاوشی در حد فاصل زمان‌دار بودن ماده و ابدیت رویا.
این نمایشگاه تا 17 بهمن در گالری «آرته» به نشانی خیابان شیراز جنوبی، پایین‌تر از پل همت، خیابان آقاعلی‌خانی، ۲۰ متری گلستان، ۱۲ متری دوم، شماره ۳ برپاست.
گالری روزهای شنبه تعطیل است.
گالری مژده
مجموعه‌ای از مجسمه‌های ستاره امین‌اللهی در نمایشگاه «شعر در رگ‌های چوب» به‌نمایش درآمده است. امین‌اللهی در این نمایشگاه هفت مجسمه کاربردی با جنس چوب در ابعاد مختلف را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است. به‌خاطر زیبایی بافت چوب، او کمتر از رنگ در این آثار بهره گرفته، اما در بعضی کارها قسمتی از کار رنگ شده یا بخشی از کار را ورق طلا کشیده است.
این نمایشگاه تا ۱۸ بهمن‌ماه یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۸ و جمعه‌ها ۱۶ تا ۲۰ در گالری «مژده» به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی، شماره ۲۷، زنگ یک میزبان علاقه‌مندان است.
گالری دید
نمایشگاه «آرایه‌های رنگی» شامل آثار نقاشی رها شرفی عالی در گالری «دید» افتتاح شده است. در این نمایشگاه ٢٢ اثر نقاشی انتزاعی (آبستره) با تکنیک اکریلیک به‌نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه این هنرمند تا ۱۹ بهمن‌ماه در گالری «دید» به نشانی بزرگراه زین‌الدین شرق، خروجی احسان، انتهای خیابان گرمابدری، سمت چپ، ١٩ غربی، شماره ١٨ برپاست.
گالری بُن
گالری «بن» با برپایی نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان «ریشه‌ها» با گردآوری کریم نصر، فعالیت خود را آغاز کرده است. در این نمایشگاه، ۳۸ اثر طراحی از ۹ هنرمند در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته و طراحی‌های این مجموعه از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا هشت میلیون قیمت‌گذاری شده است.
بهمن بروجنی، حمید پازوکی، علیرضا جدی، مهرداد ختایی، رضا درخشانی، یعقوب عمامه‌پیچ، معصومه مظفری، کریم نصر و احمد وکیلی هنرمندان این نمایشگاه هستند.
نمایشگاه «ریشه‌ها» تا ۲۰ بهمن‌ماه در گالری «بن» در خیابان احمدپور، شماره ۶۰ میزبان علاقه‌مندان است.
گالری ایوان
مجموعه‌ای از جدیدترین آثار بیتا وکیلی در نمایشگاه «عبور باید کرد» به‌نمایش درآمده است. این مجموعه شامل آثاری از این هنرمند است که در ادامه آثار قبلی او و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جهان امروز خلق شده‌اند. «عبور باید کرد» شامل ۱۲ تابلو با تکنیک ترکیب مواد روی بوم است.
گالری «ایوان» مانند نمایشگاه‌های گذشته، درصد متعلق به خود از محل فروش این آثار را به یکی از خیریه‌های معتبر اهدا خواهد کرد.
نمایشگاه «عبور باید کرد» تا ۲۲ بهمن‌ماه هر روز (به‌جز شنبه‌ها) از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری «ایوان» به نشانی الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱ میزبان علاقه‌مندان است.
موزه امام علی (ع)
نمایشگاه دومین مسابقه عکاسی «خانه‌های روستایی» افتتاح شده است. این مسابقه با حضور ۱۳۱۲ نفر و ۵۲۷۸ اثر به مرحله داوری رسید که از این تعداد، ۱۲۲ اثر در محورهای ذکرشده به نمایشگاه راه یافتند.
بخش ویژه نمایشگاه نیز شامل ۲۸ اثر از استادان و هنرمندان مهمان است که با توجه به محورهای مسابقه و فضای کلی نمایشگاه، با انتخاب خود هنرمندان صاحب اثر، در نمایشگاه به‌نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا ۲۱ بهمن در موزه امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار برپاست.
گالری «آ»
مجموعه‌ای از طراحی‌های بهرام کلهرنیا - گرافیست و مدرس دانشگاه - در نمایشگاه «سهم شک» به‌نمایش درآمده است.
این نمایشگاه تا ۲۲ بهمن‌ماه در گالری «آ» به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان عضدی (آبان جنوبی)، ‌کوچه ارشد، شماره ۷ میزبان علاقه‌مندان است.
موسسه فرهنگی - هنری صبا
نمایشگاه برگزیدگان چهارمین دوسالانه خوشنویسی ایران در موسسه صبا برپا شده است. ۱۴۶ اثر خوشنویسی که دربرگیرنده منتخبی از آثار رقابتی چهارمین دوسالانه خوشنویسی ایران و خوشنویسان برتر استان قزوین است، در نگارخانه خیال و موزه فلسطین در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.
علاقه‌مندان تا ۱۸ بهمن می‌توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به‌جز ایام تعطیل از این نمایشگاه دیدن کنند.
این نمایشگاه در موسسه صبا به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به خیابان طالقانی، شماره ۱۵۵۲ (ورودی شرقی)، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ (ورودی غربی) و موزه فلسطین واقع در خیابان طالقانی، خیابان شهید برادارن مظفر، تقاطع

بزرگمهر، شماره ۷۴ میزبان علاقه‌مندان است.
گالری فردا
آرزو جباری مجموعه‌ای از آثار خود را در نمایشگاهی با عنوان «استخوان‌های دوست‌داشتنی» به نمایش می‌گذارد. این مجموعه در نگاه اول بيان تاريخي از زمان دور را با موجودات خود به دوش مي‌كشد، موجوداتي كه شايد انسان نبودند، اما در نگاه هنرمند زندگي را شايد انسان‌گونه در جايي تجربه كرده‌اند.
اين نمايشگاه از ۱۵ تا ۲۰ بهمن‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در گالری «فردا» به نشانی خيابان کريمخان زند، زير پل کريمخان، خيابان حسيني، کوچه اعرابي 6، شماره ۲، واحد 2 میزبان علاقه‌مندان است.
موزه هنرهای معاصر
نمایشگاه آثار نهمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شده است.
این نمایشگاه تا ۳۰ بهمن‌ماه در محل این موزه واقع در خیابان کارگر شمال، بوستان لاله برپا خواهد بود./ایسنا

تب و تاب این روزهای هنرمندان برای به نمایش گذاشتن هنر های خود تا 30 بهمن ادامه دارد.

 

شهر آفتاب تهران با تغییراتی در وضعیت فضای سبز و امکانات جانبی، خود را برای میزبانی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال آینده آماده می‌کند.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر،  نه ماه از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مجموعه شهر آفتاب، تهران می‌گذرد و با وجود اینکه اطلاع دقیقی از چگونگی رفع برخی از نواقص این مجموعه برای میزبانی از نمایشگاه آینده اعلام نشده، این شهرک نمایشگاهی خود را رفته رفته مهیای دومین میزبانی از این رویداد می‌کند.

با انتشار آگهی مناقصه مرتبط با خرید تجهیزات برای غرفه‌آرایی در این مجموعه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، این موضوع به خود شکل جدی‌تری هم گرفته و البته در این میان مسئولان این مجموعه درباره امکانات این منطقه پاسخ دقیقی نداده‌اند.

محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که سال گذشته نقش قابل توجهی در واگذاری این مجموعه به وزارت ارشاد به منظور برگزاری نمایشگاه کتاب داشت، در حاشیه نشست خبری اخیر خود در پاسخ به این سوال که چرا طبق وعده در شهر آفتاب رویدادهای نمایشگاهی دیگری به منظور ارزیابی دقیق‌تر از امکانات این مجموعه برای میزبانی از نمایشگاه کتاب برگزار نشده‌است، عنوان کرد: پس از نمایشگاه کتاب دو نمایشگاه دیگر در شهر آفتاب برگزار شد و در ایام سال نو نیز نمایشگاه دیگری برگزار می‌شود. طبق آخرین صحبت‌هایی که با مدیرعامل این مجموعه داشته‌ام فرآیند میزبانی نمایشگاه‌ها در سال آینده هم مشکلی را پیش روی خود ندارد.

وی همچنین ادامه داد: شهر آفتاب نواقص خود را برای میزبانی از نمایشگاه کتاب برطرف کرده و از جمله در موضوع فضای سبز این مجموعه شاهد تغییرات بسیاری خواهد بود.

به گفته صلاحی امکانات جانبی شهر آفتاب برای میزبانی از نمایشگاه کتاب در سال آینده بسیار فعال‌تر از سال قبل خواهد بود.

با وجود این اظهارات سال گذشته در نمایشگاه شهر آفتاب موضوعاتی مانند تهویه نامناسب در سالن‌های برگزار شده در چادرها، قطعی برق سالن‌ها، و نیز وضعیت بسیار بد سالن‌ها در مواجهه با باران بهاری که منجر به آب‌گرفتگی شدید در برخی معابر و غرفه‌ها شد، شهر آفتاب را با چالش های جدی برای میزبانی از نمایشگاه کتاب مواجه کرد.

از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از این است که متروی شهر آفتاب نیز پس از برگزاری نمایشگاه کتاب سال آینده به دلیل برخی مشکلات فنی از دسترسی خارج شده و تاکنون فعالیتی مجدد نداشته است.

با این همه بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده میان شهردار تهران و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزبانی شهر آفتاب از نمایشگاه کتاب لااقل تا سال ۲۰۲۴ و بدون دریافت اجاره بها برای در اختیار قرار دادن سالن‌ها ادامه خواهد داشت./مهر

شهر آفتاب با تغییرات و پیش بینی های لازم خود را برای استقبال بیش از پیش بازدیدکنندگان آماده می کند.

 

در تب و تاب این روزهای فیلم فجر در تهران علیرضا داودنژاد نسبت به نحوه‌ی نمایش «فراری» که در اولین روز نمایش فیلمش در جشنواره‌ی فیلم فجر در برخی سالن ها برگزار شد، اعتراض کرد.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر این کارگردان سینما در متنی که اختصاصا در اختیار ایسنا گذاشت، نوشت:«خوابم نمی‌برد. گیج،منگ و حیرانم. باورم نمی‌شود. چطور ممکن است یک جشنواره به راحتی با آبروی خودش و یک فیلمساز اینگونه بازی کند. دلم نمی‌خواهد باور کنم؛ ولی از پرده نمایش موزه سینما عکس گرفته‌اند و برایم فرستاده‌اند.

در روز اول نمایش فیلم "فِراری" آن هم در موزه سینما که زیرگوش جشنواره است، نسخه‌ای را نمایش داده‌اند که  من برای بازبینی مقدماتی آماده کرده بودم و هنوز فیلمبرداری و مونتاژ هشت صحنه آن انجام نشده بود و صداگذاری،میکس و اتالوناژ هم نشده بود و موسیقی آن ماکت، انتخابی بود و به جای صحنه‌های خالی آن توضیحاتی تایپ شده و به صورت کپشن در لابلای صحنه‌های فیلم قرار داده شده بود که هیات انتخاب بداند بعدا با چه صحنه‌هایی مواجه خواهد شد!


من چگونه می‌توانم باورکنم که جشنواره چنین نسخه‌ای را که عنوان "جهت بازبینی"هم در گوشه آن تایپ شده است، دیروز در موزه سینما و سالن‌های دیگری از جشنواره فجر یعنی پردیس کیان و سینما بهمن نمایش داده است؟

چنین اتفاقی را چگونه می‌توان توجیه کرد و توضیح داد جز آن که دست‌هایی می‌خواهند گور یک فیلم و فیلمسازش را بکنند؟واقعاً چرا؟؟؟

به گزارش ایسنا،در حالی نسخه‌ی نامناسب «فراری» در برخی سالن‌ها 12 بهمن ماه به نمایش درآمد که علیرضا داودنژاد به دلیل برخی مشکلات که می‌گوید، بعدها درباره‌ی آن صحبت خواهد کرد، نسخه‌ی مناسب را ساعت 20 شامگاه 12 بهمن به «ایوان شمس» رساند و از امروز با توجه به آماده شدن نسخه‌ی مناسب،فیلم باید بصورت درست به نمایش درآید.

نمایش فیلم «فراری» علیرضا داودنژاد امشب 13 بهمن ماه ساعت 20:30 در برج میلاد سینمای رسانه‌ها خواهد بود.

کاسیت خبر/ امسال در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در حال برگزاری است که هر روز شاهده حواشی جدیدی از کنش گران حوزه سینما هستیم.

 

مجمع عمومی شرکت تعاونی مطبوعات کشور که عصر پنجشنبه در هتل مارلیک برگزار شد، اعضای هیات مدیره این دوره از تعاونی و بازرس‌ها با رأی حدود500 نفراز مدیران مسئول حاضر در انتخابات، مشخص شدند.

 

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

                

به گزارش کاسیت خبر، عصر روز پنج شنبه علاوه بر انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین، اساسنامه جدید تعاونی نیز منطبق با قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون و همچنین تغییر ماده ۲۲ اساسنامه مورد عمل (افزایش تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از ۵ تن به ۷ تن و افزایش علی‌البدل هیات مدیره از دو تن به چهار تن) تصویب شد.


برگزاری این انتخابات که تا آخرین ساعات ۷ بهمن ادامه داشت، که در نهایت با شمارش آرا اعضای هیئت مدیره به این ترتیب:

دکتر بهبهانی- احمدطبق چی- فرید پیمان- محمدکریمی- فیروز اسماعیل نژاد(مدیر مسئول نشریه کاسیت)- نامورصدیق-عیسی خانی- بر اساس رای حاضرین در انتخابات سید اصغر ملاسعیدی، اعظم دستجردی و محمد فتحی به عنوان بازرس‌های دوره جدید تعاونی مطبوعات برگزیده شدند.

لازم به ذکر که اعضای بازرس برای مدت یکسال واعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال با رای اعضای شرکت تعاونی مطبوعات انتخاب شدند.

انتخابات اعضای هیات مدیره تعاونی مطبوعات پیشتر قرار بود ۲۴ مهرماه سال جاری برگزار شود، ولی به دلیل تصویب نشدن اساسنامه توسط آرای حاضرین به سرانجام نرسید.


دانشگاه مذاهب اسلامی روز شنبه 9 بهمن ماه میزبان «شیخ عبدالله الجبری» رئیس دانشگاه الدعوة الاسلامیة بیروت و فرزند مرحوم "علامه الجبری" بود که ضمن دیدار با مسئولان دانشگاه از کتابخانه مرکزی نیز بازدید به عمل آورد.

پایگاه تحلیلی "کاسیت خبر"kassitkhabar.ir

 

به گزارش کاسیت خبر، این جلسه با حضور دکتر تبرّائیان دستیار ارشد و مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جناب آقای بهرام کریمی معاون اداری و مالی دانشگاه در سالن جلسات برگزار گردید.
 

در ابتدای جلسه آقای کریمی ضمن خیر مقدم به شیخ الجبری رئیس دانشگاه الدعوة الاسلامیة، به معرفی کمی، کیفی و اهداف دانشگاه مذاهب اسلامی پرداخت و بیان داشت: دانشگاه مذاهب اسلامی میزبان دانشجویان و اساتید از مذاهب مختلف اسلامی است و در راستای تقریب و وحدت اسلامی با رهنمود مقام معظم رهبری تاسیس شد و در این مدت به توفیقات زیادی دست پیدا کرده است.

وی همچنین به تفاهم­نامه همکاری بین دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه الدعوة لبنان اشاره کرد و افزود: با توجه به انقضاء زمان این تفاهم نامه، نیازمند بازبینی و پیگیری آن می­ باشد.

در ادامه این دیدار دکتر تبرّائیان به معرفی شیخ جبری پرداخت و گفت: ایشان فرزند مرحوم علامه شیخ عبدالناصر جبری رئیس سابق دانشگاه الدعوة الاسلامیة و رئیس جنبش امت اسلامی هست که با درگذشت پدر فاضل­شان ایشان طبق نظر شورای عالی آن به سمت ریاست آن دانشگاه انتخاب شدند.
 

شیخ الجبری: امت اسلامی حقیقتا نیازمند دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاهی است

علاقه مند به تعاملات علمی و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه مذاهب اسلامی هستیم


همچنین در ادامه  شیخ الجبری نیز با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه مذاهب اسلامی و وجود این مرکز با اهداف والا و ارزشمند در ایران، گفت: دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاهی است که امت اسلامی حقیقتا نیازمند آن است.

وی همچنین به معرفی دانشگاه الدعوة پرداخت و افزود: در حال حاضر 350 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند و ما آماده تبادل استاد و دانشجو و برقراری تعاملات علمی میان این دو نهاد علمی هستیم و امیدواریم تفاهم نامه ای که در گذشته منعقد گردیده مجددا پیگیری و برقرار شود.

بازدید از کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه از دیگر برنامه های رئیس دانشگاه الدعوة الاسلامیة بیروت بود که کتابها و مجموعه گردآوری شده از مذاهب مختلف اسلامی در این کتابخانه مورد توجه و تحسین وی قرار گرفت.


 

**گفتنی است مرحوم دکتر شیخ عبدالناصر الجبری رئیس دانشگاه الدعوة الاسلامیة و دبیرکل جنبش الامة لبنان و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بود که بارها به ایران سفر کره و از دانشگاه مذاهب اسلامی نیز بازدید به عمل آورده بود، روز 8 دی ماه 1395 به علت بیماری در لبنان درگذشت./ دانشگاه مذاهب اسلامی

 

پیش بینی وضعیت هوا

آفتابی

6°درجه

تهران

آفتابی
رطوبت: ۳۸%
باد: شرق، جنوب شرق و ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت
چهارشنبه -۱°درجه / ۱۲°درجه آفتابی
پنج شنبه -۱°درجه / ۱۳°درجه آفتابی
جمعه ۱°درجه / ۱۳°درجه آفتابی
شنبه ۱°درجه / ۱۵°درجه آفتابی

بالا