امروز : 05 فروردين 1396

 

اختصاصی/ شاید جنگ تازه تمام شده بود و شاید هم آن قطعنامه تازه مورد پذیرش قرار گرفته بود. اما دیگر چه فرقی می‌کرد. بالاخره آن شب لحظاتی از تاریخ بود که حالا حافظه من یارای نشان دادن روز شمارش را ندارد.

 

اختصاصی/ پايگاه تحليلي "کاسيت خبر"kassitkhabar.irعَذرا فراهانی


 اصلا شاید تاریخ متوقف شده بود. اینکه تابستان بود یا پاییز نمی‌دانم فقط یادم هست که خانواده ما دو سال بود که رخت سیاه به تن داشت. آنشب من مامور بودم به همراه زنی دیگر به یک عروسی مهم بروم. به سمت خانه عروس راه افتادیم. با سبد بزرگ و زیبایی از گل‌های رنگارنگ و بویی بسیار دلنشین.


چشمانم را بستم و خود را به بوی گل‌هایی سپردم که برادرم شب ها آن‌ها را از لابلای اورکتش بیرون می‌آورد و تقدیمم می‌کرد. سبد به دست از ماشین پیاده شدم. دستانم به وضوح می‌لرزید. همراهم اصرار داشت سبد گل را بگیرد. می‌گفت: می‌ترسم سبد از دستت بیفتاد و آبرو ریزی شود. نفس عمیقی کشیدم. سرم را بالا گرفتم و گفتم نه! گل فقط در دستان من معنا می‌دهد.


با دلی لرزان وارد خانه عروس شدم. تقریبا جایی برای نشستن نبود ولی صاحبان مجلس برای ما جا باز کردند، آن هم درست کنار عروس. عروس چقدر ساده و بی آلایش بود. لباس ژورژت یاسی به تن داشت. بیست و دوساله بسیار زیبا و متین. تقریبا اغلب میهمانان را می‌شناختم و از هر کدام خاطره‌ها داشتم. مادر عروس هر آنچه را که در مجلس وجود داشت برای چندین بار جلویمان گرفت و تعارف کرد.


در یکی از این تعارفات بود که با صدایی لرزان بیخ گوشم گفت: خوب شد آمدید. دخترم چشمش به در بود. راست می گفت عروس زیبا مضطرب بود. عروسی هم بیشتر مثل یک میهمانی بود که آشنایان با یکدیگر صحبت می‌کردند. من زبانم قفل شده بود. انگار همه آنهایی که ساعاتی پیش مرا مامور کردند تا در این عروسی حاضر شوم به من خیره شده بودند. به دهانم قفل زده بودند. تصویر تک تکشان جلوی چشمانم رژه می‌رفت.


نگاه پدرم، نماز مادرم و اشک‌های مادربزرگم دایما در جلوی دیدگانم بود. عروسی هم که کنار دستم نشسته بود از شدت اضطراب مدام انگشت اشاره‌اش را در لابلای خامه‌های فرش فرو می‌برد و من می‌ترسیدم یا انگشت او بشکند یا فرش سوراخ شود. حتی یک بار ناخودآگاه بدون این که حرفی زده باشم یا رویم را به عروس کرده باشم ناغافل دستم را روی دستش گذاشتم و آن را فشردم. آنقدر هر دو خراب بودیم که نفهمیدم کی و چگونه دستش از دستانم لغزید و فرو افتاد و باز در خامه‌های فرش گیر کرد. دقایقی بعد زن جوانی نزدیک آمد و آمادگی شام عروسی را خبر داد. عروس با لبخندی تلخ و نگاهی پر تامل او را به عنوان خواهر شوهر خود معرفی کرد. خواهر شوهر آمده بود تا بپرسد آیا زمان شام فرا رسیده یا خیر؟ وقتی مطمئن شدم بساط شام به‌زودی پهن خواهد شد به همراهم اشاره کردم و گفتم: وقت رفتن است. از آنها اصرار برای صرف شام و از ما اصرار برای ترک مجلس عروسی.


عروس برای بدرقه‌مان تا پشت در آمد. تا بخواهد مرا در آغوش بگیرد اشک امانش نداد و من همسر برادر شهیدم را برای آخرین بار به آغوش گرفتم تا از فردای آن روز عروس دیگری باشد.


* روزنامه نگار


معتادان جنسی، اعتیادی پنهان زیر پوست شهر / گزارش میدانی کاسیت از ناگفته‌های معتادان جنسی

 

 اختصاصی  «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

روح الله وزینی

به گزارش کاسیت خبر، در میان آسی بهای اجتماعی که نوجوانان و جوانان با آن درگیر هستند پدیده نوظهوری وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده و آن اعتیاد جنسی است. شاید بیشتر مردم این واژه را نشنیده یا درمورد آن کمتر شنید هاند. برای بسیاری از مردم و خانواده ها اعتیاد به مواد مخدر شناخته شده و درباره آن گفت و گو می کنند و برای درمان آن تقلا می کنند، اما درباره این پدیده اجتماعی که در زیر پوست رفتار برخی از جوانان و برخی دیگر از اقشار جامعه رخنه کرده،

سخنی گفته نم یشود. این سکوت اجتماعی متاسفانه باعث آسی بهای قابل توجهی به خانواد هها و جامعه شده است. شاید یکی از دلایل این مساله را باید در رویکردهای فرهنگی جامعه جستجو کرد، که وجود حساسیت‌های فرهنگی و تابو بودن آن باعث شده این پدیده به صورت پنهان در لای ههایی از جامعه رشد کند و کسی هم سراغ شناسایی آن و تشخیص آسی بهای احتمال یاش نرود.

به همین دلیل است که بسیاری از مردم درباره آن آگاهی چندانی ندارند. حال آنکه این پدیده به رشد نامیمون خود در زیر پوست جامعه ادامه م یدهد و این رشد زمانی نگران کننده م یشود که بسیاری ازجوانان راه مقابله با این آسیباجتماعی را که مانند اعتیاد به مواد مخدر دامن آن‌ها را می‌گیرد، نمی‌دانند. از آن جایی که آسیب‌های اجتماعی ابعاد پیچیده و چندوجهی دارند، راه حل و درمان آن ها نیازمند پروتکل هایی است که هم بر رفتارهای شخصی تاکید دارد و هم راه حل های گروهی و گفتاردرمانی را می‌طلبد.

اما به خاطر پنهان بودن این پدیده در جامعه و تابو بودن آن، معتادان جنسی سراغ درمان های موثر نمی روند و هر کدام به تنهایی در این ورطه عادت گونه غوطه م یخورند.

چه بسا برای شناسایی و سخن گفتن درباره این پدیده که هیچ گونه آماری درباره آن وجود ندارد اما مشاهدات میدانی حواشی مراکز خاصی که به درمان سایر اعتیاد م یپردازند، نشان ههای وجود چنین را پدید های را تایید م یکند، قبل از هر چیز باید به یک تعریف از اعتیاد جنسی رسید. در این باره دکتر پریسا عزیزی کارشناس روانشناسی می‌گوید: معتاد جنسی به کسی م یگویند، که رفتارهای وسواس گونه ذهنی و وسوس ههای فکری بسیار شدیدی در مورد مسائل اطراف خود دارد و ریشه این بیماری نیز ترس و اضطراب است. تعریف معتاد جنسی شامل افرادی م یشود که به مشاهده فیل مهای پورنو و داشتن روابط جنسی خارج از قاعده و چارچوب تمایل زیادی دارند. دکتر عزیزی اعتقاد دارد که روابط جنسی سالم زمان و مکان و موقعیت تعریف شد های دارد و کسانی که در خارج از این دایره درگیر روابط جنسی هستند، معتاد جنسی محسوب می شوند، که در اکثر مواقع نیز خود شخص هم آگاهی چندانی درمورد بیماری خود ندارد و نم یداند که در دام چه بیماری پیچید های گرفتارشده است. به گفته وی کسانی که اعتیاد جنسی دارند، از یک نوع بیماری به نام بیماری جنسی رنج م یبرند، که می تواند در سنین مختلفی از سن ۱۷ سالگی یا شاید کمتراز آن شروع شده، و از قشرهای مختلف جامعه چه زن و چه مرد را درگیر خود کند.

بسیاری از جدای یها و اختلافات خانوادگی ریشه در مسائل جنسی دارد که متاسفانه در جامعه به آن توجه کمتری شده است. این روانشناس در ادامه با اشاره به اینکه اعتیاد جنسی از خود ارضایی در دوره نوجوانی شروع شده و به مرور به سایر رفتارهای جنسی فرد تکثیر م یشود، افزود: شاید ریشه این نوع اعتیاد به تعارض در دوره نوجوانی افراد برگردد که موجب م یشود دراین راه دچار انحرافات جنسی بشوند و نا خواسته به خودارضایی پناه ببرند. درتوضیحات این روانشناس معلوم می شود که ریشه این نوع اعتیاد از همین مساله ریشه می گیرد و این خود علایم شروع بیماری جنسی درمیان نوجوانان است.

دکترعزیزی در مورد سن بیمارانی که برای درمان این نوع اعتیاد مراجعه م یکنند، می‌گوید: بیماران من سن خاصی ندارند من حتی بیمار 15 ساله هم داشتم که برای درمان به من مراجعه کرده بود. اما چیزی که بیشتر از همه باعث نگرانی م یشود این است که برخی از افراد جامعه فکر م یکنند رابطه جنسی یک نیاز جسمی است و برای خودشان هم دلیل و برهان م یآورند و م یگویند، این هم مثل غذا خوردن یکی از نیازهای بدن است. به گفته وی این تفکر باعث شده که برخ یها به حریم خصوصی دیگران احترام نگذارند و به راحتی وارد حریم خصوصی آنان شده و باعث آسی بهای زیادی به جامعه شوند که گاهی برای پاک کردن آثار بیماری اعتیاد جنسی خود، دست به قتل نیز م یزنند. به گفته وی حادثه تلخ ستایش دختر ۷ ساله افغانی که قربانی یک بیمار جنسی نوجوان شد، نمون های از این دست اعتیاد است که باعث جریح هدار شدن احساسات عمومی جامعه م یشود. دکتر عزیزی امیدوار است روزی فرا برسد که بدون هیچ ترسی بتوانیم در مورد این بیماری مهلک صحبت بکنیم. شاید یکی از دلایلی که جوانان برای درمان خود اقدام نم یکنند، ترس است و همیشه با ترس از این بیماری یاد شده و نگران هستندکه جامعه با آنها رفتار بدی داشته باشد.

گزارشی از معتادان جنسی امروز

روز جمعه است، ساعت حدودا ۱۴ و در یکی از بوستان های تهران با یکی از کسانی که بیماری اعتیاد جنسی دارد از طریق وساطت فردی از فعالان درمان این بیماری، قرار ملاقات دارم. هوا نسبتا گرم است. صدای کودکانی که با والدین خود برای بازی آمده اند، موسیقی زیبایی ساخته است. برای لحظ های فراموش م یکنم که چرا به این بوستان آمد هام. به یاد دوران کودک یام م یافتم و باز یهایی که در آن دوران جا ماند، در میان مرور این خاطرات، ناگهان با دیدن تصویر حسین که از دور پیدا بود خاطرات کودکان هام کنار رفت. ناصر سر ساعت ۱۴ به محل قرار ملاقات رسید.

به نظر بسیار جوان م یرسد و در هنگام نزدیک شدن، متوجه م یشود، که بند کفشش باز شده، خم م یشود تا آن را ببندد. در چهر هاش به خوبی م یتوان اضطراب و دلشوره را دید و ناخودآگاه به یاد حرف دکتر عزیزی افتادم که می‌گفت ریشه بیماری اعتیاد ترس است. وقتی بستن کفش حسین به پایان رسید، با ما سلام و احوال پرسی کرد و مرا به یک دیدار از کارگاهی دعوت کرد که م یگفت با کمک دوستانش که هر کدام متعلق به گوش های از کشور هستند، برگزار م یشد. به سمت محل برگزاری کارگاه راه افتادیم. در میانه راه در مورد بیماری اعتیاد جنسی صحبت می‌کرد و اینکه این بیماری باعث شده بود حدود ۴ سال در خارج از کشور زندگی کند و تمام دارای یاش را مثل یک قمار باز، تمام و کمال ببازد. بعد از ۴ سال آوارگی درخارج از کشور به ایران بر م یگردد. ناصر می گوید، هیچ امید و باوری برای ادامه یک زندگی خوب نداشتم و همیشه افکار خودکشی را در ذهن خود پرورش م یدادم تا زمانی که با این برنامه ۱۲ قدمی معتادان جنسی آشنا شدم و تمام تغییرات در زندگی من بعد از آشنایی با این برنامه اتفاق افتاد.  ناصر با دقت و وسواس خاصی حرف م یزند، انگار عجل های برای تمام کردن حر فهایش ندارد. خیلی محکم اما آهسته تاکید م یکند: «به وسیله این برنامه دوباره امید به زندگی من برگشت چرا که در این برنامه یاد گرفتم هرگز تسلیم مشکلات نشوم. » ناصر چنان از این برنامه صحبت م یکرد که به راحتی م یتوانستی نور امید و باور را در چشمانش مشاهده کنی. هنوز حر فهای ناصر ادامه داشت که به محل مورد نظر رسیدیم. به سمت در ورودی که در زیر زمین قرارداشت، رفتیم. با عبور از ۸ پله به یک در چوبی برخوردیم که یک آقا و یک خانم با خو شآمدگویی به میهمانان و اعضا را دیدیم. آقایان برای آقایان و بانوان برای بانوان. مسئول خو شآمد گویی آقایان با ما مصافحه کرد و به آرامی در گوشم گفت داوود هستم معتاد جنسی ۳ سال ۴ ماه ۲۰ روز، کمی جا خوردم، متوجه منظورش از اعدادی که در نزدیک گوشم گفت نشدم، گرچه متوجه کلماتش شدم، اما راز این عدد را درک نکردم. چون در پوشش یک عضو انجمن، در آنجا حضور یافته بودم، مانع از بروز کنجکاو یام درباره اعداد شدم. از کنارش رد شدم و به محل برگزاری کارگاه رسیدم. حدود چهل صندلی پلاستیکی پر بود از کسانی بود که برای درمان بیماری خود دور هم جمع شده بودند. چند صندلی در ردیف اول خالی بود که با ناصر به سمت آن ها رفتیم. سکوتی عجیب حاکم بود که در کوتاه زمانی شکست و آقایی با صدای بلند گفت سلام دوستان، احسان هستم، معتاد جنسی، همه حاضران با صدای بلند و سرشار از انرژی که داشتند، گفتند

سلام احسان. برای من که برای اولین بار با چنین آد مهایی روبرو می شدم شعف و انرژی شان باور نکردنی بود.

کسانی که به قول خودشان قبل ازآشنایی با این برنامه در یاس و ناامیدی بودند و اعتیاد جنسی آنها اعتماد به نفس شان را خفه کرده بود. احسان با لبخند زیبای خودش که سفیدی دندان هایش از لابه لای خنده هایش مشخص بود، گفت امروز ازنیروی برتر خود که یک زندگی بسیار زیبایی را به من هدیه داده، تشکر می کنم. من امروز به لطف نیروی برترم وکمک شما دوستان عزیزم 6 ساله شدم

و من نه تنها نمرده ام بلکه زنده تر شده ام. همه کسانی که درمراسم شرکت داشتند یا بهتر بگویم همه همدردانش به احترام او بلند شده کف زدند. حس غریبی داشتم میان باور و تردید حیران بودم. شنیدم دوستانش او را با کلمه ماشالله به خاطر پاک بودنش تشویق کردند. بعداز یک دقیقه دوباره سکوت تمام سالن را فراگرفت احسان ادامه داد از این که در بین شما دوستانم هستم ازخداوند تشکر می کنم. می

دانم که ازشهرهای بسیار دور به خاطر این کارگاه تشریف آوردید. کلمات احسان را شنیدم که می گفت از اصفهان، اهواز، مشهد، یزد، شیراز، اراک، شمال ... مهمان )معتاد( داریم. احسان در ادامه ازرنج هایی که به خاطر بیماری جنسی کشیده، صحبت کرد. اینکه خانواده اش درآستانه نابودی قرارگرفته و نزدیک بود همسرو فرزندانش را به خاطر بیماری جنسی از دست بدهد. از اتفاقات ناگواری که برایش افتاده بود، قصه مفصل و دردناکی گفت. او از همان اعتیادی حرف زد که من مشتاق بودم درباره اش بشنوم تا باور کنم که عده از نجات یافته دست به دست هم داده اند تا زیر این تابلوی تابو شده دست گرفتاران را بگیرند. ذهنم

ناخواسته میان این جلسه و واقعیت های خارج از آن می‌چرخید و اینکه فضای مجازی و مخاطراتش همه فضای واقعی جامعه را پوشانده است و اینکه چه تعداد از این کارگاه‌های درمانی وجود دارد و اینکه راه درمان اعتیاد جنسی به جلسات همنشینی و هم پیوندی محدود شده است؟ نفربعد بانویی از اصفهان بود، خودش را چنین معرفی کرد. به نام خداوند مهربان، سمیه هستم یه معتاد جنسی با 4سال 8 ماه 6 روز. یاد جمله 3 سال و 4 ماه و 20 روز داوود افتادم که به هنگام ورود به کارگاه و موقع خوشامد گویی درگوشم گفت، از ناصر پرسیدم معنای این اعداد چیست، بهم گفت صبر کن به زودی می فهمی. سمیه از فرزندانش گفت که اکنون عاشق شان است و اینکه زندگی اش را با مراقبت و دقت پیش می برد. و زمانی که صحبت از پاکی کرد کلماتی گفت که راز اعداد بر من فاش شد. این اعداد نشان می دهد که چه تعداد سال، ماه و روز خود را پاک از هر گونه رفتار نادرست جنسی نگه داشته اند. بله، اینجا محل اجتماع معتادان جنسی است که در سایه گمنامی خود را درمان می کنند و انجمنی از مردان و زنانی تشکیل داده اند تا تجربه، امید و باور خود را با یکدیگر تقسیم کنند و تنها شرط عضویت تمایل به ترک شهوت و پاکی جنسی است.

در نظر اینان پاکی جنسی کلید واقعی شادی وآزادی است. سمیه هنوز دارد حرف می زند یا بهتر بگم گفتاردرمانی می‌کند، «ارتباط با فرزندانم و خانواده را زیباترین اتفاق زندگی‌ام بعد ازورود به انجمن می دانم، در دوران اعتیاد جنسی برده‌ای بودم دردنیای توهمات وخیالات و فقط گوش به فرمان بیماری خود بودم وهرگزمتوجه وجود فرزندانم و همسرم نبودم. سمیه درادامه از گروه خودشان که در اصفهان اداره می شود، گفت که الان تعداد اعضای بانوانی که در جلسات شرکت می کنند به 20 نفرمی رسد. وقتی سخنان سمیه به پایان رسید. جلسه را، به مدت 10 دقیقه استراحت،متوقف کردند. در این فاصله اعضایی که از شهرستان های دیگر بودند، باهم گپ زدند و به خاطر پاکی که خداوند به آن‌ها داده بود به یکدیگر تبریک می گفتند. درمیان جمعیت افراد مختلفی بودند از 18 ساله تا همت 67 ساله ودارای عروس وداماد. علی 18 ساله تقریبا طی یکسال به این طریق به پاکی رسیده بود. پسری با قدکوتاه و زبان شیرین که یه قول خودش زندگی برایش مفهوم دیگری پیدا کرده است. می گفت اعتیاد جنسی سن، زن یا مرد نمی شناسد. صحبتم با علی به پایان نرسیده متوجه زن وشوهری شدم که با هم دراین جلسات شرکت می کنند. شوهرش در جلسات مردان و همسرش در جلسات بانوان. شرکت می کنند. و وقتی خواستم باهم گپ بزنیم درخواستم را قبول نکرد، به خاطر ترس از شکسته شدن گمنامی.گمنامی برای این افراد بسیار مهم است. طوری که هیچ کدام ازاعضا حتی نام خانوادگی همدیگر را نمی دانند. وقتی مطمئن شدند که حرف هایشان جایی به کمک دیگری خواهد آمد و ممکن است یک روز موجب مساعدت یک معتاد جنسی شود، پذیرفت. خود را داوود معرفی می کند. 40 سال سن دارد، سالها با بیماری جنسی زندگی کرده وتمام آرزوهایش به خاطر حضور این بیماری در زندگی اش به تاراج رفته بوده. می گوید هیچ وقت معنای زندگی را نتوانستم بفهمم.

بیماری جنسی مثل اعتیاد به موادمخدر است. وقتی مصرف می کنی، تمام روح و افکارت را به وسیله شهوت از بین می برد و قدرت تصمی مگیری و کنترل زندگی را ازدستت خارج می کند. وقتی می پرسم که چندوقت هست که پاکی شدی با تبسم خاصی می گویید 2 سال و 8 ماه، وقتی از زندگی بعد از آشناییش با انجمن می پرسم، همسرش نازنین درپاسخ می گوید. خدا را شکر می کنم. که با این

برنامه آشنا شد . ازوقتی که وارد این برنامه شدیم زندگی ما معنا ومفهومی خاصی به خود گرفت و طعم واقعی زندگی را چشیده و رابطه مان با خداوند مهربان بسیار پررنگ شده است. با شور و اشتیاق خاصی می گوید: من دردوران قبل از بهبودی اصلا رابطه ای با خداوند نداشتم، اما الان من نیروی برتر خودم یاهمان خداوند را عاشقانه دوست دارم و هرروز که ازخواب بیدارمی شوم، برای نجات کسانی که از بیماری اعتیاد جنسی رنج می برند، دعا می‌کنم.

وقتی می پرسم چه چیزی باعث شد که شما در جلسات دورهم جمع بشوید، نازنین درپاسخ می‌گوید: درد مشترکی به نام اعتیاد جنسی باعث شد که اعضا دورهم جمع شوند.

امروز من با کمک خداوند و همسرخود و دوستان نزدیک 2سال پاک هستم. وقتی از تعداد کل اعضایشان در کشور پرسیدم، گفتند آماررسمی نداریم اما حدود 2 هزار نفرعضو داریم دراین هنگام صدای تشویق از داخل سالن به گوش می رسید که نشان دهنده شروع دوباره کارگاه بود. اما من دیگر به پایان پرسشم رسیدم. اینجا جایی است که امید زنده می شود، دست ها به هم دیگر حلقه می شود و زمین خورده‌ها دوباره بلند می‌شوند. این‌جا آغاز راه معتادانی است که در جامعه رها شده و به پایان رسیده اند.

جدیدترین جدول رتبه بندی آگهی‌های دولتی روزنامه‌های کشور منتشر شد اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی جدول رتبه بندی آگهی‌های دولتی روزنامه‌های کشور را منتشر کرد.

پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

بنابر اعلام اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، رتبه‌بندی روزنامه‌ها در مرحله دوم براساس عملکرد آنها در زمستان ٩٤ مطابق با جدول شاخص‌هایی که پیشتر اعلام شده بود صورت گرفته است.

لازم به توضیح است در اجرای طرح رتبه‌بندی روزنامه‌ها ابتدا در هیأت ارزیابی، خوداظهاری روزنامه‌ها بررسی و نتایج اولیه به ایمیل آنها (موجود در سامانه جامع رسانه‌های کشور) ارسال شد سپس هیأت تجدیدنظر پس از رسیدگی به اعتراضات، جمع‌بندی نهایی را ارائه داد که به شرح جدول زیر منتشر می‌شود.

بر مبنای نتایج مرحله دوم طرح رتبه‌بندی، جایگاه نشریات در گروه‌های مختلف آگهی‌های دولتی از شهریور 95 به شرح زیر تعیین شده و به کلیه دستگاه‌های مرتبط، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نشریات مشمول، ابلاغ می‌گردد در این خصوص نکات زیر حایز اهمیت است:

1- فهرست زیر متقاضیانی هستند که از طریق سامانه جامع رسانه های کشور، تقاضای پذیرش آگهی دولتی کرده اند. قرار گرفتن نشریات در این فهرست لزوماً به مفهوم تخصیص سهمیه آگهی دولتی نمی‌باشد.

2- به نشریاتی که تعداد صفحات آنها کمتر از ٨ صفحه باشد آگهی دولتی تعلق نمی‌گیرد.

3- نشریاتی که در شش ماهه گذشته اعلام وصول آنها نامنظم بوده است از فهرست رتبه‌بندی حذف می­شوند.

4- رعایت گستره توزیع مصوب برای قرار گرفتن در فهرست رتبه‌بندی الزامیست. بدیهی است نشریات می‌توانند متناسب با حوزه فعالیت، درخواست تغییر گستره توزیع به هیات نظارت بر مطبوعات ارایه نمایند.

5- نرخنامه آگهی‌های دولتی سال ٩٥ در صفحات دیگر وبگاه معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی قرار دارد.

 

جدول  محاسبه رتبه آگهی‌های دولتی برای نشریات چاپی

 

امتیاز کیفی (روزنامه)

رتبه آگهی دولتی

٧٠ به بالا

١

از ٦٥ تا ٧٠

٢

از ٦٠ تا ٦٥

٣

از ٥٥ تا ٦٠

٤

از ٥٠ تا ٥٥

٥

از ٤٥ تا ٥٠

٦

از ٤٠ تا ٤٥

٧

از ٣٥ تا ٤٠

٨

از ٣٠ تا ٣٥

٩

کمتر از ٣٠

١٠

 

 

ضمناً نرخنامه آگهی‌های دولتی و رتبه‌بندی نشریات بزودی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

 كتاب شعر«چشمان دريايي» نام اثر ابراهيم نصراللهي است كه به گفته حاضرين از نظر اخلاقي و شعر سرايي سرامد و صاحب نام است.

اختصاصی پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

Image result for ‫کتاب شعر‬‎


 به گزارش کاسیت خبر، در ابتداي این مراسم، شاعران حاضر جمع هرکدام دقايقي را به خواندن اشعار خود پرداختند، هرشاعري كه حضور پيدا مي كرد و شعرش را مي خواند ان جمع گرم تر و صميمي تر مي شد و اين از اعجازات شعر و ادبيات است.


يكي طنز مي خواند ديگري نو يكي در مدح حضرت موعود ديگري در ستايش معشوق ويكي اجتماعي مي خواند و ديگري با كنايات سياسي مسائل را تبيين مي كرد.


زماني كه نوبت به نصراللهي رسيد چند كلمه اي در مورد اثرش صحبت كرد و به قول خودش كتابش را به دو زن تقديم كرد يكي مادرش كه بزرگش كرد و ديگري همسرش كه بزرگش داشت.


در ادامه نسخه هايي از چشمان دريايي در ميان جمع توزيع شد كه به دليل استقبال زياد حتي يك نسخه هم به ما نرسيد و طبق معمول بازار عكاسي نيز داغ شده بود در اين ميان گروه موسيقي در سالن حضور پيدا كردند و با موسيقي اذري روح جمع را با اواي الات موسيقي خود پيوند دادند.


ابراهيم نصراللهي به خبرنگار نشریه کاسیت گفت:حدودا يك سال به طول انجاميد تا مجموعه اشعارش كه غزل كلاسيك است منتشر شود البته با عرض تاسف به علت سخت گيري هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خيلي از واژه ها مانند مي جام و بوسه حذف شد و غزل بدون اين ها غزل نمي شود البته با صحبت كردن توانستيم مقداري ازين مشكلات را حل كنيم.

«ایرج رحمان‌پور» خواننده برجسته موسیقی لرستان که عنوان «حنجره زخمی زاگرس» را دارد این روزها مشغول تمرین با گروهش است که بتواند موسیقی بومی این منطقه را با نگاهی دیگر به مردم پایتخت ارائه کند.

اختصاصی پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

ما از سر قدرت، موسیقی بومی را فریاد زدیم
با شهری و روستایی کردن هنر، موافق نیستم

  به گزارش کاسیت خبر، رحمانپور که طی سال‌ها حضورش در تهران سعی در شناساندن و معرفی موسیقی منطقه خود کرده، این بار نیز سعی دارد با گروهش «راهو» قطعات فولک زاگرس را که خودش بر روی آن‌ها  آهنگ‌سازی کرده، طي روزهای ۲۰ و ۲۱ مردادماه در تالار وحدت اجرا کند.


این موسیقی‌دان برجسته لرستان بر خلاف خیلی از هم نسلانش وضعیت موسیقی نواحی را وخیم نمی‌داند و معتقد است برای حفظ و ترویج آن و نیز ایجاد انگیزه بین جوانان برای توجه بیشتر به این ژانر از موسیقی باید آن را همپای دیگر موسیقی ها به روز کرد.


آهنگسازی بر اساس موسیقی بومی، جایگاه و چگونگی ارائه آن از جمله موضوعاتی است که راوی موسیقی زاگرس در اين گفتگو به آن‌ها پرداخته است.


 
در کنسرت گروه راهو که قرار است در تالار وحدت برگزار شود چه بخشی از موسیقی زاگرس را اجرا خواهید کرد؟


در این اجرا نیز طبق معمول همه کنسرت‌هایم بخشی از کارهایم را که در طول سالیان گذشته انجام داده‌ام را طی دو شب با مردم پایتخت تقسیم می‌کنم.


در واقع قطعات اجرایی این کنسرت از کارهای خودم است که  بر اساس موسیقی بومی زاگرس آهن‌گسازی کرده‌ام و از آنجایی که نقطه حرکت این کارها بومی و متعلق به منطقه زاگرس است من برداشت‌های خودم را از این نوع موسیقی‌ها در قالب یک سری کار تولید کرده‌ام که اجرا می‌کنیم.


 
این قطعاتی که شما ساخته‌اید برگرفته از موسیقی زاگرس است یا با ساخت این آثار یک نوع نگاه دیگری به موسیقی بومی منطقه خودتان داشته‌اید؟


دقیقا باید روی نگاه دیگر تاکید داشته باشیم چرا که من از فیلتر دیدگاه خودم اینها را عبور داده‌ام و برداشت کردم. از آن جایی که من خودم شعر و ترانه می‌سرایم سعی کردم این ترانه‌ها را ضمن اینکه یک رویکردی به بوم و منطقه خاص دارند در عین حال  هم آن چیزی باشد که خودم از آنجا برداشت کرده‌ام و در واقع دریافت خودم از این جهان هنر زاگرس باشد.


به هر حال هر هنرمندی فضای ذهنی برای خودش می‌سازد و امضایی دارد من نیز سعی کردیم در نهایت امضای خودم پای کارم باشد.
 
با توجه به این که سال‌هاست در  تهران زندگی می‌کنید آیا نگاه شهری هم در این آهنگ‌سازی‌ها حاکم شده است؟ به طور کلی زندگی در تهران و دور از مناطق زاگرس چه قدر نوع  نگاه شما را نسبت به موسیقی‌های محلی تغییر داده است؟


زندگی صرفا در یک محیط بستگی به این دارد که شما چه قدر از آنجا برداشت داشته باشید. اگر هزاران کیلومتر هم فاصله داشته باشید چون با آن نغمه‌ها بزرگ شده‌اید و زندگی کرده‌اید فاصله نمی‌تواند بین ما و آن نغمه‌ها دوری ایجاد کند‌. من خودم با این تقسیم‌بندی موسیقی محلی و شهری موافق نیستم من می‌گویم موسیقی هم مثل سایر هنرها، مجموعه‌ای از هزاران نغمه است.

در عالم نقاشی مجموعه‌ای از رنگ‌ها را دارید در موسیقی هم ما با اصوات و نغمه‌ها و آواها در ارتباطید که می‌خواهید به وسیله آن‌ها روی مخاطب تاثیر بگذارید.


من عموما با این بحث شهری و روستایی کردن هنر خیلی موافق نیستم چون شما می دانید جوامع بشری به شدت متحول شده و هنر تعاریفی دارد که متعلق به هر جایی باشد نمی‌تواند فارغ از آن تعاریف و خصایص هنری باشد حال ممکن است تحت تاثیر یک بوم ویژگی خاص خودش را داشته باشد.


 شما وقتی موسیقی هندی یا غرب را  می‌شنوید متوجه منطقه خاص موسیقایی می‌شوید قطعا موسیقی ما مردم خاورمیانه هم خصوصا ایران هم وقتی شنیده می‌شود مخاطبان می‌دانند متعلق به منطقه خاص است حال وقتی داخل ایران هم درباره سایر فرهنگها صحبت میکنیم خصلتهایی خاص خودشان را می‌بینیم ولی این نیست که هنرمندی که در خراسان زندگی می‌کند با هنرمندی که در پایتخت کشور زندگی می‌کند بتواند تفاوت‌های خاصی داشته باشند باید یکسری مفاهیم عام هنر در کارشان داشته باشند به اضافه تاثیراتی که از بومشان می‌پذیرند.


یک منطقه کویری حتما با منطقه چنگلی از نظر واژه، آرمان و … با هم  تفاوت خواهد داشت. ولی تاکید می‌کنم چه موسیقی و چه سایر هنرها باید دارای یکسری مفاهیمی باشند که از ابتدا بشر برای هنر تعریف کرده و توسط آن‌ها روی مخاطبش تاثیر بگذارد.
 
سال‌هاست که بخش  اعظمی از موسیقی‌های محلی یکسری مناطق به واسطه فوت  راویانش در حال از بین رفتن است به نظر شما چرا خیلی از این موسیقی‌ها نتوانسته به  نسل‌های دیگر منتقل شود و کاملا از بین رفته‌اند؟

و با توجه به این که شما اقدام به آهنگ‌سازی بر اساس موسیقی منطقه خود کردیده‌اید فکر می‌کنید این آثار  چه قدر می‌تواند بخش اعظمی از موسیقی زاگرس را حفظ و به آیندگان ارائه دهد‌؟


زندگی هر چیزی را  که برای بشر در سایر نقاط جهان تدارک دیده برای ما هم در نظر گرفته و  این سرنوشت همه است و ما هم به سرنوشتی خواهیم گذراند که بقیه گذرانده‌اند. اینکه بخشی از کسانی که راویان موسیقی‌های بومی ما بوده‌اند و در حال از بین رفتن هستند، واقعیت است و اینکه غفلت شده که بخشی از این موسیقی ها ثبت و ضبط شود واقعیت دیگری است. 

اما متاسفانه بخشی از پژوهش‌گران و کسانی که می‌خواهند به اینها بپردازند گاه آن قدر از آن سوی بام می‌افتند که دنبال یکسری چیزهای خاص هستند که گویی دنبال یک نوع فسیل و سنگواره‌اند چیزی که باید بسیار  عجیب و غریب باشد که وقتی مخاطبی آن را می‌بیند تعجب کند.


ما یک سرگذشت مشترکی با اقوام متفاوت داشتیم منتها یک چیزی مثل نخ تسبیح ماها را به هم وصل می‌کرده که هم اکنون وجود دارد احیانا اگر راویان از بین رفتند ولی آن نخ تسبیح که کلی این موسیقی‌ها و فرهن‌گها را به هم پیوند می‌زده هست و وجود دارد و باز متاسفانه این واقعیت را نمی‌خواهند .

برای بومی‌ها ببیند که درسته باید یکسری از اصالت‌ها حفظ شود و برایش ارزش قائل شویم اما این در حد موزه است یعنی ما می‌توانیم اینها را در موزه‌ها نگه داریم و برایشان ارزش قائل شویم، نمی‌شود روی آنها ماند. یک عده آن قدر با تاسف با این قضیه برخورد می‌کنند که گذشته‌های ما را می‌خواهند تبدیل به یک بند و زنجیری بکنند که ازش نشود عبور کرد.

مثلا فلان چنگی و یا دوتار نواز در خراسان اینگونه می‌نواخت و روایت می‌کرد بنا بر این اگر احیانا کسی در خراسان می‌خواهد کار موسیقی بکند باید حتما نعل به نعل عین همان موسیقی را اجرا کند و اگر چنین نشد این دیگر موسیقی خراسانی نیست در حالی که جوانانی که این همه برایشان متنوع حق انتخاب دیده شده و هزاران شبکه شبانه روز در دنیا در حال  تولید هستند  که جوان من ایرانی چه لر، چه عرب ،چه فارس ناگزیر آنها را نگاه می‌کند و ثانیه به ثانیه در این شبکه‌ها در حین انتخاب است؛

  اگر قرار است من بومی هم جز انتخاب‌های این جوان باشم باید خودم  را به آن برسانم باید خودم را خودم را در دنیایی که دارد تغییر می‌کند هنگام و همراه کنم.
 
آیا آنچه در کشورهای دیگر نواخته و خوانده و ساخته می‌شود برای ۱۰۰ سال پیش‌شان است؟ آیا آنها هنوز به گذشته هایشان می پردازند یا اینکه آن گذشته ها را  تبدیل به مواد خام برای استفاده در آینده کرده‌اند؟


آنها موسیقی‌های گذشته شان  را تبدیل به سکوی پرتاب کرده اند و نیامدند رویشان بایستند و تاکید کنند که موسیقی  این است و اگر نباشد دیگر موسیقی نیست.


شکی نیست ما ناراحتیم از این که بخشی از موسیقی ما تدوین و ثبت نشده و بخشی از موسیقی‌مان با روایانش از بین می‌رود ولی آن تجربه‌هایی که هنرمندان بومی در منطقه خودشان  کسب کرده‌اند و آموختند باید این اختیار  و اجازه را داشته باشند که با فضای روز جامعه حرف بزنند که اگر نزنند جا مانده‌اند و از زمره انتخاب جوانان کنار می‌روند و ناگزیر آن جوان موسیقی دیگری را انتخاب خواهد کرد.


ما هر کاری کنیم و بگویم که این نوع موسیقی متعلق به آبا و اجدادت بوده؛ می‌گوید نمی خواهم و این حسی را درمن ایجاد نمی‌کند. هر چند آن نغمه‌ها آن قدر سرشار از زیبایی و خلاقیت‌های هنری هستند که اگر از آن ها استفاده به روز بشود مورد سلیقه و پسند جوان امروزی هم قرار می‌گیرد ولی اگر قرار باشد رویشان تاکید و پافشاری کنیم که عینا دوتاری که باید فلان کس می‌زده تکرار شود غیر ممکن است.


در شرایط امروزی همه سازها الکترونیکی شده‌اند با این وضعیت دنیا ما را می‌گذارد و می‌رود ما مجبوریم چیزهایی که داشتیم را بیاوریم و با ظرف زمان ارائه دهیم‌.


در این گذر، کلام هم تغییر کرده من لرستانی که چندین سال پیش مشکل و دغدغه مردم سرزمینم کوچ بوده و الان پدیده‌ای به اسم کوچ یا به ندرت وجود دارد یا برانداخته شده و آنجا ترافیک؛ مسائل و مشکلات شهری مثل آلودگی و از بین رفتن محیط زیست و از بین رفتن جانواران و… دغدغه‌هایشان است من دیگر نمی‌توانم برای مردی که در حال کوچ است شعر بسرایم‌.


هر چند که آن‌ها باید پایه حرکتمان باشد یعنی از آن زیبایی‌ها باید استفاده کنیم اما فقط برای مواد کار نه به عنوان همه کار.


 آیا موسیقی ملی ما همان چیزی است که در  ۱۰۰ سال پیش اجرا می‌شده؟ الان استاد حسین علی‌زاده کارهایی می‌کنند که مرحوم صبا می‌کردند؟ این طوری نیست و همه چیز در حال تغییر است و هنر هم باید خودش را با این تغییرات همراه کند.

می‌توان گفت با قرار دادن جوان‌ها در این مسیر تغییر و بهره‌مندی از موسیقی‌های بومی شان در ساخت قطعات جدید، پیوند نسل جوان با موسیقی‌های محلی برقرار شود و آن فاصله‌ای که طی این سال‌ها از موسیقی فولک گرفته‌اند احیا شود؟


کسی نمی‌خواهد این تصمیم را بگیرد یا ابلاغش کند این نیازی به بخش نامه و گفتن ندارد این مسئله رخ داده به طوری که الان شاید صدها گروه زیرزمینی در نقاط غرب کشور زندگی می‌کنند و در حال تولید موسیقی هستند که یک روزی هم خودش را نشان خواهد داد.


به نظر من تمام آن‌هایی که زیر پوشش تعریف اقوام می‌روند جوان‌های‌شان در حال تولید کار هستند و در همین تلاطم و طوفان زایش، آرامشی پیدا می‌شود و تولیداتی که ماندگار است و مخاطب دارد خودشان را نشان خواهند داد.
 
با توجه به مواردی که عنوان کردید معتقد به این هستید که آینده موسیقی نواحی، با حضور جوانانی که در حال کار هستند به شیوه جدید، آینده خوبی خواهد بود ؟


 صدها نفر در همین منطقه لرستان بامحوریت خرم‌آباد در رشته های موسیقی با گرایش‌های متفاوت در حال تحصیل هستند این‌ها چه خواهند شد وکجا خواهند رفت؟ غیر ممکن است از دست و دهان این جوانان آثاری تولید نشود.


این همه آموزشگاه و مدارس موسیقی فعال هستند بالاخره  همه این‌ها لشکری را فراهم می‌آورد که غیر ممکن است از زیر دست این‌ها تولیدات بزرگ و امیدورار کننده بیرون نیاید .
 
خیلی از هنرمندان هم نسل شما معتقدند که دولت و بخش موسیقی دولتی توجهی به موسیقی نواحی نداشته و  نسبت به سایر ژانرها جدی گرفته نشده شما به عنوان یکی از بزرگان موسیقی زاگرس چه قدر این بی‌توجهی را عاملی در جهت از بین رفتن موسیقی‌های بومی و نواحی می‌دانید؟


متاسفانه مجموعه دولتی، کل موسیقی را خوب ندیدند و به آن نپرداختند چه برسد به موسیقی بومی و محلی. اما سال‌های اخیر قدرت این موسیقی و گروه‌های که در سراسر کشور تشکیل شدند و تلاش و زحمت صدها نفری که بدون توقع و بدون اتکا به جایی، با سرمایه شخصی توانستند خودشان را به مسئولین تحمیل کنند و توانستند به دولت و مسئولین بفهمانند اینجا هم خبری هست و باید بهش توجه کرد.


انگیزه‌ها در بین مدیران متفاوت است یک نفر با انگیزه اقتصادی جشنواره موسیقی محلی برگزار می‌کند و دیگری انگیزه سیاسی دارد و … ولی همه این‌ها با هر انگیزه‌ای که باشد تحت تاثیر قدرت زیاد این موسیقی است و افرادی که در این زمینه عمری را گذراندند به مدیران تحمیل کردند که این ژانر را هم ببینند و که خوشبختانه در سال‌های اخیر دیده شده. هر چند که چه ببینند و چه نبینند آن‌قدر این موسیقی جای خودش را باز کرده که دیگر نیازی به این قبیل توجهات نیست.


 در مرکز کشورمان کنسرت‌های بومی در کنار دیگر ژانرهای موسیقی برگزار می‌شود و تقریبا در تالار وحدت یک گروه بومی و یک گروه ملی تفاوت فروش چندانی ندارد در واقع  آهسته آهسته این‌ها خودی نشان دادند و جای خودش را باز کرد که در این میان خیلی از مسئولین می‌بینند و خیلی‌ها هم نمی‌بینند‌.


نمی‌شود امیدی داشت به این مسئولیت‌هایی که در موسیقی وجود دارد. موسیقی و هنر خودش خودش را تامین می‌کند و باز می‌آفریند و خودش برای خودش حتی بودجه به دست می‌آورد و شاهدش هم همین کنسرت‌هایی است که برگزار می‌شود.


به طور کلی وضعیت بدی نیست و ما از سر قدرت موسیقی بومی را فریاد زدیم و این‌ها هم شنیده‌اند حالا چه قدر بخواهند جدی بگیرند با خودشان است.

 

شرکت مخابرات لرستان در نمایشگاه هفته فرهنگی اقتصادی لرستان ،با شعار " توسعه و گسترش ارتباطات باند پهن ، مسیر توسعه پایدار " از 25 تا 29 مردادماه در محل بوستان گفتگو محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران حضور دارد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

هفته فرهنگی لرستان

 به گزارش کاسیت خبر، مهندس محمودی با بیان این موضوع که امسال دومین  سالی ست که شرکت  مخابرات لرستان در نمایشگاه  هفته فرهنگی اقتصادی لرستان حضور دارد گفت : معرفی توانمندیهای شرکت مخابرات لرستان و دستاوردهای این شرکت در دولت تدبیر و امید ، پوشش شبکه تلفن همراه در استان و همچنین معرفی دستاوردها و زیر ساختهای شرکت جهت ارائه خدمات به سرمایه گذاران و گردشگران در استان لرستان  از جمله اهداف  حضور شرکت مخابرات لرستان  در این نمایشگاه است.

وی افزود : در غرفه شرکت مخابرات لرستان سرویسهای ارزش افزوده تلفن همراه و ثابت منجمله یارگویای من ، سامانه 2000 ، نقشه مسیر فیبر نوری استان لرستان و نقشه پوشش جاده ای و ریلی تلفن همراه استان و پوشش گسترده اینترنت پر سرعت تلفن همراه استان (3Gو 4G ) به نمایش گذاشته شده است.

گفتنی است هفته فرهنگی اقتصادی لرستان با هدف ، معرفی جاذبه های استان برای ورود سرمایه گذار معرفی ظرفیت های مختلف هنری، فرهنگی، گردشگری، کشاورزی، تاریخی و صنعتی لرستان در بوستان گفتگو در تهران برگزار می شود.

 

 

 

ایجاد روابط حسنه با تشکل‌های مردمی سرمایه بزرگ مدیریت شهری

 

اختصاصی پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

 

 

به گزارش کاسیت خبر، طی آیینی و با حضور با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه شهرستان خرم‌آباد، رییس و چند تن از اعضای شورای اسلامی شهرخرم‌آباد، شهردارمرکز لرستان و شهرداران مناطق سه گانه شهرداری، کلنگ احداث مسجد شهدای شهرداری خرم آباد به زمین زده شد.

 

یحیی عیدی بیرانوند، شهردار خرم‌آباد در آغاز این مراسم با بیان این‌که شهرداری در یکی دو سال اخیر توجه ویژه‌ای به ساخت مسجد در سطح شهر داشته است، گفت: ساخت مسجد آیت‌ا... کمالوند در ورودی شهر خرم‌آباد از سمت بروجرد از جمله این اقدامات است، هم‌چنین در حال حاضر با کمک بخش خصوصی یک مسجد در ورودی خرم آباد از سمت پلدختر نیز طراحی و در دست ساخت است.

 

عیدی بیرانوند اظهار کرد: ساخت مسجد شهدای شهرداری به تقاضای مردم منطقه بوده است، هم‌چنین در کنار مسجد پلی به طول ۱۰۰ متر بر روی رودخانه احداث می‌شود که اعتباری بالغ بر ۲۰0 میلیون تومان نیاز است تا این پل به بهره برداری برسد.

 

وی با اشاره به این‌که با وجود کمبود اعتبارات دولتی در دو ساله‌ی اخیر اقدامات خوبی در شهر خرم‌آباد انجام شده است، افزود: با راه اندازی پروژه‌های فراوانی در راستای توسعه شهر آینده روشنی پیش‌روی مرکز لرستان وجود دارد.

 

عیدی بیرانوند هم‌چنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرداری خرم‌آباد در دوسال گذشته تصریح کرد: هرکدام از پروژه‌هایی که اجرا شده یا در مرحله اجراست معادل یک سال بودجه عمرانی شهرداری در سال‌های گذشته بوده است، به طوری که امسال به اندازه شش سال گذشته در این بخش سرمایه گذاری شده است.

 

شهردار خرم‌آباد با بیان این مطلب که با بهره برداری از پروژه‌های در حال ساخت فضای سبز در خرم‌آباد سرانه فضای سبز در این شهر به میزان دو برابر افزایش می‌یابد، ادامه داد: علیر‌غم این‌که تقاطع غیر هم سطح بهارستان در جنوب شهر در حال انجام است، تقاطع  شصت متری به بلوار ولایت نیز وارد فاز عملیاتی و احداث می‌شود کما این‌که عملیات احداث بلوار بهارستان در حال انجام است.

 

وی با یادآوری این مطلب که خوشبختانه رابطه بسیار خوبی بین مردم و مدیریت شهری در زمینه نظافت و کاشت نهال در خرم‌آباد وجود دارد، تصریح نمود: مشارکت مردم در اجرای طرح‌هایی این چنینی در سطح شهر مثال زدنی بوده و ما این مهم را یک سرمایه بسیار بزرگ برای شورا و شهرداری می‌دانیم.

 

شهردار خرم‌آباد رضایت ایجاد شده در بین مردم و مدیران استان و نماینده ولی فقیه را نشان دهنده مسیر درست و رو به رشد فعالیت‌های مدیریت شهری دانست و گفت: اعتماد ایجاد شده بین مردم و شهرداری و هم‌چنین روابط حسنه  و صمیمی با تشکل‌های مردمی سرمایه بزرگ مدیریت شهری در این دوره محسوب می‌شود.

 

وی در پایان تصریح نمود: خرم‌آباد شهری زنده و پویا است و این پویایی ارتباط تنگاتنگی با زحمات و هماهنگی مجموعه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر و مشارکت مردم داشته و دارد.

 

فضای سبز اهمیت بسیار زیادی در زندگی جوامع شهری دارد

 

در ادامه این مراسم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد میرعمادی، نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد نیز ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری خرم‌آباد، انتخاب این شهر به عنوان یکی از شهرهای برتر در حوزه گردشگری را حاصل زحمات مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر و البته مشارکت مردم بیان کرد و گفت: ما باید تلاش کنیم تا نسبت به سال قبل شرایط بهتری به وجود آوریم و سال آینده به عنوان شهر اول گردشگری ایران مطرح شویم.

 

میرعمادی با اشاره به این‌که امروزه مسئله سبک زندگی ایرانی، اسلامی یک مسئله مهم و اساسی می‌باشد، افزود: ما باید به سبک معماری ایرانی و اسلامی توجه کنیم و اماکنی که ساخته می‌شود باید نمادی از جلوه‌های ایرانی و اسلامی در آن‌ها رعایت شود چرا که این جلوه‌ها هر دو برای ما مایه افتخار است.

 

وی خاطرنشان کرد: فضای سبز اهمیت بسیار زیادی در زندگی و جوامع شهری دارد و در حقیقت سرانه فضای سبز هرچه بالاتر برود بهتر است.

 

میرعمادی با بیان این‌که شهرداری باید در زمینه ساماندهی اطراف قلعه فلک الافلاک و امامزاده زید بن علی ورود پیدا کند، عنوان کرد: باید تلاش کنیم در هر پارک یک مسجد وجود داشته باشد تا مردم از آن استفاده کنند.

 

امام جمعه خرم‌آباد تصریح کرد: دلیل موفقیت‌های اخیر شهرداری در تسریع روند توسعه شهری همدلی موجود میان شورای شهر و مدیریت شهری و مدیران ارشد استانی بوده است.

 

حمایت شورای شهر از طرح‌های مطابق با برنامه‌‌های دینی و مذهبی

 

جافر وفایی، سخنگوی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد نیز به عنوان دیگر سخنران این مراسم توجه شورای شهر برای ساخت اماکن مذهبی و دینی را یک اصل دانست و گفت: شورای شهر همواره از طرح‌ها و مسائلی که مطابق با برنامه‌های دینی و مذهبی شهر باشد، به خوبی حمایت می‌کند.

 

وفایی با بیان این‌که یکی از برنامه‌های شورای شهر خرم‌آباد در دوره چهارم این بوده است که همواره از مداحان اهل بیت تجلیل کرده است به ساخت چندین تقاطع هم سطح و غیر هم سطح در سطح خرم‌آباد اشاره نمود و ادامه داد: تقاطع ۶۰ متری به نام شهید پیرحیاتی، تقاطع کوی فلسطین به خیابان شریعتی به نام شهید رستمی تقاطع بلوار بهارستان به نام شهید نعمت اللهی و هم‌چنین  پل منتهی به خیابان مازیار به نام شهید محمود صارمی و به یاد خبرنگاران نام گذاری می‌شوند.

 

وی از شورای چهارم به عنوان یک شورای همه جانبه یاد کرد و بیان داشت: دوره چهارم شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در ابعاد مختلف عمرانی، فرهنگی  و ورزشی دارای اشخاص متخصص بود و همین امر تحولات و فعالیت‌های مفید و قابل توجهی در سطح شهر ایجاد نمود.

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد با اشاره به مصوبات شورای شهر در حوزه‌های دینی و مذهبی افزود: تاکنون هیچ‌گونه پیشنهاد یا طرح دینی و مذهبی در شورای شهر با کوچک‌ترین مخالفتی مواجه نشده است و این از افتخارات این دوره شورای شهر به شمار می‌رود.

علی علیخانی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در جریان بازدید از پروژه‌های راه‌‌سازی لرستان با اشاره به این‌که قرارداد پروژه راهسازی دورود - ازنا - شازند ۲۰۰ میلیارد ریال است، گفت:طول مسیر محور دورود - ازنا - شازند در حوزه لرستان ۳۶ کیلومتر بوده که ۱۵ کیلومتر آن در حال اجراست.

اختصاصی پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:


 به گزارش کاسیت خبر،علیخانی هم‌چنین اضافه کرد: سه کیلومتر از ۱۵ کیلومتر در حال ساخت محور دورود - ازنا - شازند آسفالت شده و دو کیلومتر آن در مرحله «بیس» قرار دارد.


وی با اشاره به این‌که۱۰ کیلومتر دیگر از این محور در مرحله «ساب گرید» قرار دارد، یادآور شد: ۲۷ کیلومتر از محور دورود - ازنا - شازند باقی مانده تا به چهارخطه اراک برسد.
وی بعد از این با حضور در جلسه شورای اداری استان با اشاره به در دست اجرا بودن ۳۹۵ پروژه راهسازی در لرستان اظهار داشت: امروز لرستان به یک کارگاه بزرگ راه سازی تبدیل شده است.


وی با اشاره به این‌که وزیر راه و شهرسازی در سفر به لرستان در زمینه تامین اعتبار پروژه‌های راهسازی و پرداخت مطالبات پیمانکاران استان قول مساعد داده است، ادامه داد: هم‌چنین در حال حاضر ۱۲ پروژه راهسازی ملی و ۵۴ پروژه استانی در لرستان در حال اجرا می‌باشد.


علیخانی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۰۰ پروژه راه روستایی و در حوزه فنی و اجرایی ۶ پروژه ملی، یک پروژه ملی استانی و ۵۸ پروژه استانی در دست اجرا است.


مدیرکل راه و شهرسازی لرستان مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای پروژه های راهسازی استان را ۷۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: برای اجرای آزاد راه خرم‌آباد - اراک و پروژه راه آهن لرستان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.


وزیر راه از روند احداث تونل الشتر به بروجرد دیدن کرد.


مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در جریان این بازدید و در حضور وزیر راه با اشاره به این‌که در حال حاضر 25 هزار میلیارد ریال طرح راهسازی در استان فعال است: در  حوزه‌ی راهسازی 12 طرح ملی و 54 طرح استانی ، و 200 طرح راه روستایی در حال انجام است.


وی اظهار داشت: در بخش فنی و اجرایی 6 طرح ملی و 58 طرح استانی، در حوزه راهداری 59 طرح ملی و 25 طرح استانی فعال بوده که مجموع اعتبارات پیش بینی شده این طرح‌ها هفت هزار میلیارد ریال است.


به گفته علیخانی دو طرح بزرگ ملی شامل آزاد راه خرم‌آباد – اراک و رآه اهن خرم‌آباد – دورود به ترتیب با 12 و شش هزار میلیارد ریال در استان بهره برداری می‌شود.


مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در جریان بازدید از طرح احداث تونل الشتر - بروجرد با بیان این‌که این طرح به منظور کاهش فاصله الشتر با بروجرد در دست اقدام می‌باشد، ادامه داد: عملیات اجرایی طول این تونل  الشتر به بروجرد به طول یکهزار و 970 متر و عرض 11 متر سال 94 آغاز و پیش بینی شده است تا سال 97 به بهره برداری برسد.

وی مبلغ قرارداد اجرای این طرح را 418 میلیارد ریال عنوان نمود و گفت: با اجرای طرح مسیر الشتر به تهران به میزان 65 کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود.

علیخانی اضافه کرد: فاصله کنونی الشتر به بروجرد حدود 145 کیلومتر است، ادامه داد:
وی با بیان این‌که سال گذشته بخشی از محورهای لرستان افتتاح شد، عنوان کرد: امروز نیز ۱۸ کیلومتر بزرگ راه در کوهدشت ۱۴ کیلومتر در نورآباد و ۴۰ کیلومتر راه روستایی افتتاح کردیم و با این اقدام تمام ورودی راه‌ها به خرم‌آباد وضعیت خوبی پیدا کرده‌اند.


وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که قصد داریم یک چهارخطه از سمت نورآباد به کرمانشاه احداث کنیم، افزود: همچنین کار ساخت تونل الشتر به بروجرد آغاز شده و می‌خواهیم با شدت بیشتری در این زمینه کار کنیم.


آخوندی بیان داشت: هم‌چنین قصد داریم از جنوب به غرب کشور اتصال پلدختر به آبدانان را انجام دهیم که این پروژه در حال پی گیری است.


وی گفت: هماهنگی خوبی بین وزارتخانه و نمایندگان استان لرستان در مجلس وجود دارد.
پروژه کمربندی دورود در انتظار تامین اعتبارهوشنگ بازوند، استاندار لرستان در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی از کمربندی دورود بر لزوم تسریع در احداث این پروژه به عنوان یکی از مطالبات مردم تاکید کرد.
بازوند گفت: کمربندی شهر دورود جزو محور داران - دورود است که این محور از شهرستان دورود آغاز شده و تا حوزه استان اصفهان یعنی شهرستان داران ادامه دارد.
وی با اشاره به این‌که احداث کمربندی دورود مطالبه مردم منطقه است، اظهار داشت: این کمربندی از وسط شهر می‌گذرد که این امر موجب اعتراض شهرداری دورود شده است.
بازوند افزود: شهرداری مدعی است به‌خاطر عبور این کمربندی از وسط شهر آسفالت معابر از بین می رود.
استاندار لرستان گفت: اگر به پروژه کمربندی دورود پیمانکار اضافه شود روند تکمیل آن زودتر انجام خواهد شد.
وی بیان داشت: حاضر هستیم ۵۰ درصد از محل اعتبارت استانی و ۵۰ از محل اعتبارات مناطق حادثه خیز که به استان داده شده را به این پروژه اختصاص داده تا پیمانکار به‌صورت امانی در آن به‌کار گرفته شود.سوابق، تحصيلات و گرايش سياسي اعضاي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس

اختصاصی پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

Image result for ‫کميسيون قضائي و حقوقي مجلس‬‎

مدتي است که مجلس دهم شوراي اسلامي به طور رسمي شروع به کار کرده است و اعضاي کميسيون ها و حوزه هاي مختلف مشخص و تفکيک شده اند. در اين ميان کميسيون قضائي و حقوقي مجلس يکي از پرحاشيه ترين کميسيون ها در مورد تفکيک اعضا بود. براي شناخت بهتر 13 عضو اين کميسيون به بيوگرافي، سوابق اجرايي و فعاليت هاي آنها رجوع کرديم.


رئيس کميسيون قضائي و حقوقي


الهيار ملکشاهي، متولد سال 1340در يکي از بخش هاي باستاني از توابع شهرستان کوهدشت به نام رومشگان است. وي کارشناس رشته ي ديني و عربي دانشگاه تربيت معلم قم و کارشناس حقوق و علوم قضائي است.


اين نماينده ي مجلس سابقه ي حضور در مجلس نهم شوراي اسلامي و رياست کميسيون قضائي و حقوقي و کميسيون تحقيق در همان دوره را نيز دارد. در منابع غير رسمي خط مشي سياسي وي اصولگرا نام برده شده است.


نايب رئيس اول کميسيون قضائي و حقوقي


محمد کاظمي متولد سال 1337 ملاير است. از سمت هاي اجرايي وي مي توان به دادستان انقلاب اسلامي، دادستان نظامي استان همدان، عضو شوراي تامين ويژه ي غرب کشور، نماينده ي سازمان بازرسي کل کشور در استان همدان، رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام در کرمانشاه، دادستان ويژه ي امور آزادگان، معاون دادگستري استان تهران و رئيس مجتمع هاي قضائي استان تهران اشاره کرد. اين نماينده ي مجلس سابقه ي حضور در مجلس ششم را نيز داشته است. در منابع غير رسمي خط مشي سياسي وي اصلاح طلب نام برده شده است.


نايب رئيس دوم کميسيون قضائي و حقوقي


يحيي کمالي پور، متولد سال 1348 جيرفت است. اين نماينده مجلس کارشناس ارشد حقوق است و از سوابق اجرايي وي مي توان به معاون دادگستري جيرفت، رئيس دادگستري بم و معاون قضائي رئيس کل دادگاه هاي عمومي انقلاب کرمان اشاره کرد. در منابع غيررسمي خط مشي سياسي او اصلاح طلب نام برده شده است.


سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي


حسن نوروزي، متولد سال 1339 مشهد و دکتراي مديريت راهبردي است. از سوابق اجرايي اين نماينده ي مجلس مي توان به عضو کميسيون تلفيق برنامه ي پنجم توسعه ي کشور و بودجه سال 91، دبير اول کميسيون شوراها و شهرداري هاي مجلس، عضو هيئت مذاکره ي نفتي اوپک در سال 88، عضو هيئت مديره ي دفتر تبليغات و پژوهشکده ي دانشکده ي باقرالعلوم، امام جمعه ي شهرستان هاي طرقبه و رباط کريم، عضو هيئت علمي و رئيس گروه دانشگاه پيام نور، استاد دانشگاه هاي علوم اسلامي و دانشگاه آزاد اسلامي و علمي کاربردي قوه ي قضائيه اشاره کرد.

وي تجربه ي بيش از ده سال اسارت در زندان هاي حکومت عراق در جنگ تحميلي و زندان هاي ستم شاهي را دارد. نوروزي سابقه ي حضور در مجلس هشتم شوراي اسلامي را نيز دارد. در منابع غيررسمي خط مشي سياسي وي اصولگرا نام برده شده است.


دبير اول کميسيون قضائي و حقوقي


حسين رضازاده، متولد سال 1347 کازرون که قريب به 9 ماه سابقه ي حضور در جبهه هاي حق عليه باطل را داشته است. اين نماينده ي جلس کارشناسي حقوق از دانشکده ي حقوق و علوم قضائي و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي است.

از سوابق اجرايي وي مي توان به قاضي مشاوره ي شوراي حل اختلاف شهر ياسوج، قاضي دادگاه بدوي حل اختلاف مالياتي استان کهکيلويه و بويراحمد، قاضي کميسيون ماده ي 99 شهرداري، قاضي کميسيون رسيدگي تخلفات سردفتران و دفتر ياران ، قاضي کميسيون تجديدنظر مالياتي استان کهکيلويه و بويراحمد و بازرس ويژه ي کنترل طرح ترافيک کشوري است. در منابع غيررسمي خط مشي سياسي اين نماينده ي مجلس مستقل نام برده شده است.


دبير دوم کميسيون قضائي و حقوقي
جليل رحيمي جهان آبادي، متولد تربت جام واهل سنت است. اين نماينده ي مجلس دکتراي روابط بين الملل و عضو هيئت علمي دانشکده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه مشهد است. در منابع غيررسمي خط مشي سياسي وي اصلاح طلب نام برده شده است.


عضو کميسيون قضائي و حقوقي


علي بختيار، متولد 1352 گلپايگان است. از سوابق اجرايي اين نماينده ي مجلس مي توان به کارشناس امور برق و نيروگاه ها در سازمان بازرسي کل کشور، بازرس و سرپرست هيئت هاي بازرسي سازمان بازرسي کل کشور، بازرس اداره ي کل نظارت و بازرسي امور نفت، عضويت در کارگروه هاي قوانين برنامه و قوانين نفتي در مجلس شوراي اسلامي، عضويت در کارگروه کميته ي انرژي مجمع تشخيص مصلحت نظام، عضويت در کارگروه ميادين مشترک نفت و گاز در شوراي عالي امنيت ملي و مشاور معاونت اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور اشاره کرد. وي در ليست ائتلاف فراگير اصلاح طلبان قرار داشت.


عضو کميسيون قضائي و حقوقي


روح الله حضرت پور،نماينده ي اروميه در مجلس شوراي اسلامي که حدودا 30 سال سن دارد. تحصيلات اين نماينده ي مجلس کارشناس حقوق از دانشگاه اروميه و کارشناسي ارشد حقوق بين الملل از مرکز علوم و تحقيقات دانشگاه مراغه است.

از سوابق فعاليت هاي اجرايي وي مي توان به عضو شوراي اسلامي شهر اروميه در دوره ي چهارم در مسئوليت هايي همچون عضو هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر اروميه، خزانه دار شوراي شهر اروميه، عضو کميسيون بودجه و حقوقي شوراي اسلامي شهر اروميه، دبير کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر اروميه، مشاور شهردار کلان شهر اروميه در امور جوانان، نماينده ي شوراي اسلامي شهر اروميه در سازمان دارايي استان آذربايجان غربي اشاره کرد. در منابع غيررسمي خط مشي سياسي وي مستقل نامبرده شده است.


عضو کميسيون قضائي و حقوقي


محمد دهقاني نقندر، متولد سال 1341 يکي از روستاهاي طرقبه است. اين نماينده ي مجلس سابقه ي 22 ماه حضور در جبهه هاي حق عليه باطل و 64 ماه اسارت در زندان هاي صدام را دارد. از سوابق اجرايي وي مي توان به رياست سازمان دانشجويي استان تهران، معاونت سياسي سازمان دانشجويي کشور و تاسيس خبرگزاري دانشجو اشاره کرد. دهقاني نقندر نماينده ي مجلس هفتم و عضويت در هيئت رئيسه ي مجلس هشتم و نماينده ي مجلس نهم نيز بوده است. اين نماينده ي مجلس کانديداي مورد حمايت جبهه ي ائتلاف اصولگرايان در مجلس دهم بوده است.


عضو کميسيون قضائي و حقوقي


بهمن طاهرخاني،  متولد 1340 تاکستان ، کارشناس حقوق و کارشناسي ارشد حقوق گرايش حقوق بين الملل است. از سوابق اجرايي اين نماينده ي مجلس مي توان به قائم مقام دادگستري کل استان البرز اشاره کرد. وي در مجلس دهم کانديداي ليست فراگير اصلاح طلبان بوده است.


عضو کميسيون قضائي و حقوقي


محمد جواد فتحي، متولد 1344 رامهرمز است که در ابتدا نامش ساسان بود اما سپس به محمدجواد تغييرکرد. اين نماينده ي مجلس کارشناسي ارشد حقوق وجزا است و چند نوبت سابقه ي حضور در جبهه ها را دارد و در سال 87 موفق به اخذ دکتري مي شود.

از سوابق اجرايي وي مي توان به عضويت هيئت علمي دانشگاه قم،رئيس دانشگاه حقوق پرديس فارابي دانشگاه تهران به مدت 4سال، مدير کل حقوقي سازمان امور دانشجويان و عضو شوراي حقوق دانشگاه تهران و مدير کل بازرسي و پيگيري هاي ويژه ي سازمان تعزيزات حکومتي اشاره کرد.در منابع غير رسمي خط مشي سياسي وي اصلاح طلب اعلام شده است.


عضو کميسيون قضائي و حقوقي


محمدعلي پورمختار، متولد سال 1341 شهر لالجين است و 75ماه سابقه ي حضور در جبهه هاي حق عليه باطل را دارد. از سوابق و فعاليت هاي اجرايي اين نماينده ي مجلس مي توان به رياست اداره ي کل حقوقي وامور مجلس بنياد شهيد انقلاب اسلامي، معاون حقوقي امور مجلس فرماندهي کل نيروي انتظامي، معاون اداري و مالي دانشگاه امام حسين، معاون حقوقي بازرس کل سپاه، معاون ارزشيابي و ترفيعات کل سپاه، نماينده ي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مجلس شوراي اسلامي و قائم مقام فرماندهي حفاظت اطلاعات انصارالمهدي غرب کشور اشاره کرد. وي سابقه ي حضور در مجلس نهم شوراي اسلامي و رياست کميسيون اصل 90 در همان دوره را دارد. در منابع غيررسمي خط مشي سياسي پورمختار اصولگرا اعلام شده است.


عضو کميسيون قضائي و حقوقي


ژرژيک آبراميان، متولد سال 1331 و نماينده ي ارامنه ي جنوب است. اين نماينده ي مجلس سابقه حضور در مجلس ششم شوراي اسلامي را دارد. خط مشي سياسي وي در منابع غيررسمي مستقل اعلام شده است.

همين ماه مبارک رمضان که در پارک مهرگان کوهدشت، نماز مي خواندم، جواني خوش سيما و خوش اخلاق براي اين که از ثواب اطعام نصيبي داشته باشد ميزبانمان شد.

اختصاصی پایگاه تحلیلی «کاسیت خبر» kassitkhabar.ir:

سيد محمدصادق محمدي وفايي

Image result for ‫گاندی لنگی‬‎

با خانواده وارد منزل پدر او شديم. منزلي در حاشيه ي شهر. گرامياني که مستاجر بودند و هفت نفر ليسانس و فوق ليسانس و … داشتند که همگي مجرد بودند و جز يک نفر الباقي از بي کاري رنج مي بردند!

از آن خانواده فقط يک نفر عقد ازدواج بسته بود که او هم به حدي به خرج افتاده بود که با سيماي زردش به ديگر مجردان اطرافش هشدار مي داد که خريد نامزدي و عقد ازدواج و عمل به رسومات جامعه جيب قارون و صبر جناب ايوب را مي خواهد!راستش دلم خيلي سوخت و افطارم کوفتم شد.

چرا که مي دانستم در پيرامون همين منزل، دردمندان زيادي وجود دارند که فريادشان به جايي نمي رسد.واقعا اين انقلاب چه ياران صبوري دارد بسياري از آنها پا برهنه هستند و در تب فقر مي سوزند ولي با تمام توان بر ارزشهاي انقلابي تاکيد مي کنند.

به هر حال جسمم در پيش آنها و روحم به محضر برخي از مديران نجومي کشورم پرواز مي کرد. به حديث نفس روي آوردم و گفتم اي خداي بزرگ چرا اين جوانان تحصيل کرده، متدين، پاک دست، قانع و انقلابي را جايگزين آن مديران کج دست، ويژه خوار، حريص و قارون صفت نمي کنند؟!

خداي من! اين انقلاب که رهبري زاهد دارد و اين نظام و انقلاب به تعبير امام خميني کبير، انقلاب پا برهنگان و ضد کاخ نشينان است. آن امام که تار مويي از اين کوخ نشينان را با کاخ نشينان عوض نمي کرد. پس چرا گاهي و گاه بيش از گاهي مديريت اداره و سازمان و يا نهادي را به کاخ نشينان مي دهند و به کوخ نشينان توجهي نمي کنند؟!

اي خداي توانا! چه مي شود اگر حقوق نجومي چند مدير که هر ماهي به اندازه ديه خود از اين بيت المال بي زبان بر مي دارند، به جوان هاي بي کار و مجرد داده شود؟

اي داناي بي همتا! اگر اين جوانان انقلابي و پا برهنه مديريت امور را به دست بگيرند کارها به سرعت پيش خواهد رفت و بسياري از حقوق هاي ظالمانه و فيش هاي نجومي جان خواهند داد.

شعارهاي انقلابي و روحيه ي اخوت و ايثار زنده خواهد شد و… خدايا چگونه باور کنم از سويي گاه در هر منزلي هفت جوان مجرد و بي کار و پا برهنه وجود دارد و از سويي به راحتي فساد سه هزار ميلياردي اتفاق مي افتد و پرونده اي کهکشاني همانند بابک زنجاني روييده مي شود و گويا همچنان ادامه دارد زيرا از دادستان تهران نقل شده است که يکي از متهمان پرونده بانک ملت طي 16 ماه 2 ميليارد و 200 ميليون تومان حقوق و پاداش دريافت کرده است!!!؟! و او براي اقامت چند روزه در هتل فقط صد ميليون تومان پرداخت کرده است!

يا اين که از رئيس سازمان بازرسي کل کشور نقل شد که خانواده ي مدير عامل سابق بانک رفاه 170ميليارد تومان به بانک بدهکارند؟!يا الله! دو ميليارد و دويست ميليون تومان حقوق و پاداش براي 16 ماه کار اداري؟! اين نوع از اداره اي ها، براي 16 سال به چه مبلغي از حقوق و پاداش راضي خواهند شد؟!

واقعا در آن لايه هاي مديريتي چه مي گذرد؟! اين همه حقوق و پاداش را از کجا برده اند؟! و اين همه پول را چگونه برده اند؟! آيا حسابرسي و نهاد مسئولي نبوده است؟! اين خزانه خالي است بعضي ها اين همه مي برند اگر بدعهدي هاي آمريکا جان دهد و خزانه پر شود چه خواهد شد؟!


اي نهادها و سازمانهاي نظارتي و قضايي و… شما بفرماييد با اين حقوق و مزايا و با اين صد و هفتاد ميليارد تومان چه تعداد از اين جوان ها سر و سامان مي گيرند؟

اي عالي جنابان مسئول! تا ديروز گفته شد شرايط تحريم باعث شد برخي ها رانتي و ويژه خوار شوند اکنون که برجام آمده است به چه دليلي بايد بپذيريم از فسادهاي فربه اي رو نمايي شود؟!


اميدوارم در زماني که بلوط ها در حال سوختن هستند و آلودگي هوا در حد اعلايي وجود دارد و آمار طلاق در اندازه اي بالا قرار گرفته است،مبارزه با فيش هاي نجومي و فساد به شکل قاطعانه اي ادامه پيدا کند. با اين حال از آن ترسم، خيانتکاراني ديگر بر اثر غفلت و يا خواب عميق برخي از مسئولين، باز به جان بيت المال بيفتند و در آينده اي نه چندان دور، از فسادها و حقوق هاي ظالمانه و فربه تري رو نمايي شود!يادش به خير جناب گاندي که چون خواست هند را از مستعمره ي انگليس خارج کند پيش و بيش از همه به زندگي زاهدانه روي آورد. او لنگي را که با دست خود بافته  بود بر تنش پوشاند و از دنيا به بزي و شير آن قناعت کرد و … اي کاش همه ي کارگزاران و مديران نظام ما از جمله نجومي ها نيز، گاندي لنگي شوند.

پیش بینی وضعیت هوا

ابری

3°درجه

تهران

ابری
رطوبت: ۷۳%
باد: جنوب غرب و ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت
یکشنبه ۵°درجه / ۱۴°درجه تا قسمتی ابری
دوشنبه ۳°درجه / ۱۷°درجه آفتابی
سه شنبه ۵°درجه / ۱۹°درجه تا قسمتی ابری
چهارشنبه ۸°درجه / ۱۷°درجه باران

بالا